Dobrovoľnícky program

Charakteristika

Výnimočnosť dobrovoľníckeho programu Trnavskej arcidiecéznej charity spočíva v tom, že program je riadený tak, aby benefity prinášal v rovnakej miere organizácii a zároveň dobrovoľníkom samotným.

Dobrovoľnícka činnosť v rámci Trnavskej arcidiecéznej charity ( ďalej len TTADCH ) je prirodzene spojená so samotným poslaním charity. V modernom chápaní organizujeme štruktúru a formu dobrovoľníckych aktivít tak, aby podporovali a umocňovali základné poslanie. Víziou dobrovoľníckeho programu na TTADCH je vytvoriť priestor pre všetkých aktívnych ľudí dobrej vôle spolupracujúcich na cieľoch organizácie.

Plán TTADCH trvalo rozvíjať sociálne služby charity vytvára permanentnú potrebu vzniku dobrovoľníckych skupín, ktoré budú projektovať, pripravovať a realizovať aktivity v rámci Trnavskej diecézy. Tieto projekty umožnia mnohým ľuďom dobrej vôle angažovať sa formou  dobrovoľníctva, kde budú môcť využiť svoje zručnosti, schopnosti a prejaviť skutkami konanie dobra  pre pomoc tým, ktorí sú na pomoc iných ľudí odkázaní.

Neoddeliteľnou súčasťou dobrovoľníckeho programu na charite je edukácia a formácia samotných dobrovoľníkov pre jednotlivé aktivity. Tešíme sa na mnohoraké spolupráce s inštitúciami, školami, organizáciami v rámci, ktorých budú mať aktívni ľudia príležitosť prejaviť svoju tvorivosť, chuť, zručnosti, nadšenie i vytrvalosť v praxi.

Veríme, že kreatívni a iniciatívni dobrovoľníci s množstvom nápadov, pomôžu na jednej strane tým, ktorí pomoc potrebujú, na druhej strane sami budú mať príležitosť byť obohatení o množstvo príležitostí pre rozvoj svojej osobnosti.

Tešíme sa na každého kto je ochotný pomôcť rozvoju charitného diela.

Dobrovoľnícky program

Cieľom dobrovoľníckeho programu pri Trnavskej arcidiecéznej charite je vytváranie reálneho priestoru pre ľudí dobrej vôle, ktorí chcú a môžu prejaviť svoj záujem pomáhať rozvoju charitného hnutia. V tomto priestore sa môžu dobrovoľníci realizovať zapojením sa do aktivít Trnavskej arcidiecéznej charity ako aj samostatne naprojektovaných aktivít . Pojem dobrovoľník používame v súlade s definíciou v zákone č. 406/2011 o dobrovoľníctve.

Oblasti, v ktorých sú projektované dobrovoľnícke aktivity :

 • oblasť zameraná na seniorov, osamelých a chorých ľudí – napr. projekt Dobrá duša – trávenie času so seniormi a osamelými
 • oblasť zameraná na ľudí bez domova napr. projekt streetwork ( práca v teréne čiže na ulici, najčastejšie s ľuďmi bez domova ), práca v nízkoprahovom centre
 • oblasť realizácie materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi – napr. projekt sieť pomoci, potravinová pomoc,  sklad solidarity…
 • oblasť praktických a kreatívnych aktivít v dielni sv. Heleny
 • oblasť praktických outdoorových aktivít ( aktivity vykonávané dobrovoľníkmi, klientami, vedúcimi projektov, zamestnancami TTADCH na verejných priestranstvách miest či dedín ) s klientami charity ako sú práce na verejnom priestore, natieranie lavičiek, zábradlí, umývanie autobusových čakární
 • veľmi spoločenská a zábavná oblasť prezentácie a popularizácie charity – organizácia podujatí a aktivít prezentujúcich charitu – od samotného nápadu cez aktívnu prípravu až po jej realizáciu
 • oblasť podpory charitného dobrovoľníctva – aktívne vytváranie siete dobrovoľníkov a aktivácia dobrovoľníkov do projektov napr. budovanie siete farských charít
 • oblasť fundraisingu ( získavanie finančných prostriedkov ) pre charitu
 • mnohé ďalšie oblasti, ktoré si dobrovoľníci naprojektujú sami

TTADCH. Pri HK môže byť menovaný poradný zbor dobrovoľníkov (PZDTTADCH), ktorý je poradným orgánom riaditeľa TTADCH a HK v oblasti dobrovoľníctva.

Príprava inštitúcie na prijatie dobrovoľníkov

HK dobrovoľníckeho programu Trnavskej arcidiecéznej charity je zodpovedný za výber a prijatie VP i samotných dobrovoľníkov. Začiatok tohto procesu je informovanie o procese náboru, výberu a náplni práce VP a samotných dobrovoľníkov. Spôsob kreovania projektov a aktivít vychádza prioritne z potrieb TTADCH, ale priestor dostávajú aj iniciatívy dobrovoľníkov či VP. V príprave na prijatie dobrovoľníkov je zahrnutá aj príprava dobrovoľníkov k vykonávanej činnosti. Formálna evidencia dobrovoľníkov zabezpečí lepšiu prehľadnosť o dobrovoľníkoch a činnostiach, ktoré by radi vykonávali v rámci dobrovoľnej angažovanosti v Trnavskej arcidiecéznej charite .

Nábor dobrovoľníkov

Nábor dobrovoľníkov prebieha vo viacerých úrovniach a to prostredníctvom:

 • Známych a priateľov zamestnancov Trnavskej arcidiecéznej charity
 • Sociálnych sietí – propagačná činnosť na sociálnych sieťach facebook, istagram, google +, youtube, twitter, mojakomunita.sk, TDC…
 • Akcii a aktivít, na ktorých bude prezentovaná TTADCH
 • Spoločné podujatia – Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s inými organizáciami či školami,…
 • Propagačné kampane
 • Pomocou médii ako napríklad regionálne televízie, internetové rádia, televízia
 • Nábory na stredných, vysokých školách, podnikoch, organizáciach
 • Vlastný web, stránky Trnavskej arcidiecéznej charity www.charitatt.sk

Prihlasovanie a výber dobrovoľníkov

Výber dobrovoľníkov prebieha na základe potrieb k vytváraným aktivitám Trnavskej arcidiecéznej charity a na základe získaných dobrovoľníckych profilov. Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá má záujem pracovať dobrovoľne bez nároku na odmenu. Prínosom sú dobrovoľníci s vlastnými nápadmi a s vlastnými aktivitami, ktoré sú v súlade s morálnymi, kresťanskými hodnotami a  cieľmi TTADCH. Prihlásiť sa môžu dobrovoľníci prostredníctvom online dotazníka, uverejneného na webstránke Trnavskej diecéznej charity. Na základe dotazníkov budú záujemcovia o dobrovoľníctvo pozývaní na osobný pohovor.

Pri osobnom pohovore budú účastní HK zodpovední za výber dobrovoľníkov a VP a pri výbere dobrovoľníkov ku konkrétnym projektom sa zúčastní aj samotný VP. Pri výbere VP sa bude postupovať podobne, s rozdielom, že budú zúčastnení len HK zodpovední za výber dobrovoľníkov a vedúcich. Počas osobného pohovoru dobrovoľník dostane osobný dotazník v ktorom budú otázky upresňujúce dobrovoľnícky profil. Na základe pohovoru a na základe osobného dotazníka, bude záujemca smerovaný k jednotlivým projektom resp. aktivitám.

Koordinácia a dohľad nad prácou dobrovoľníkov počas výkonu aktivít

Aktivity v rámci dobrovoľníckeho programu TTADCH budú delené na pravidelné (opakujúce sa) a občasné aktivity (konané jednorázovo). Aktivity a samotné činnosti dobrovoľníkov oboch druhov aktivít sú zadefinované v profiloch dobrovoľníckych aktivít. Zodpovednosť za profily dobrovoľníckych aktivít majú HK a VP. Profil dobrovoľníckych aktivít bude vyplývať i z potrieb Trnavskej arcidiecéznej charity. Zverejnený bude na stránke TTADCH. Dobrovoľníci si vyberú druh aktivity, ktorá im vyhovuje. Na základe dobrovoľníckych profilov či svojho vnútorného podnetu k pomoci ľuďom bude možné sa prihlásiť ako dobrovoľník pomocou online dotazníka, kde bude možné zo strany dobrovoľníka špecifikovať svoje kvality pre dobrovoľnícku činnosť s možnosťou výberu z uvedených pozícii. S každým dobrovoľníkom bude vykonaný osobný pohovor. Tu bude dobrovoľník dostávať osobný dotazník, ktorý bude zostavený špecificky. Po vyplnení osobného dotazníku realizuje HK prípadne vedúci projektu s dobrovoľníkom osobný pohovor. Na základe pohovoru budú dobrovoľníci smerovaní k jednotlivým aktivitám. Formálne je spolupráca dobrovoľníka s TTADCH definovaná v zmluve o dobrovoľníckej činnosti.

Úloha VP je v spolupráci a koordinátorom zabezpečovať potreby na výkon aktivity, kontrolovať činnosti dobrovoľníkov, pomáhať dobrovoľníkom v plnení aktivít, zadávanie úloh a riešenie otázok a podnetov dobrovoľníkov. HK –  VP – dobrovoľníci majú dohodnutý spôsob komunikácie.

Uzatváranie zmlúv s dobrovoľníkmi a iné náležitosti

HK pripravujú zmluvu o dobrovoľníctve s dobrovoľníkmi a predkladajú ju riaditeľovi TTADCH. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje náležitosti organizácie a osobné údaje dobrovoľníka. Taktiež obsahuje dohodnuté činnosti vyplývajúce z dobrovoľníckeho profilu aktivít. Zmluva formálne vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ukončenie spolupráce.

Pri uzatváraní zmluvy dobrovoľník dostáva informáciu  o možnosti vystavenia Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti a možnosti poukázania 3 % z daní organizácii, ktorá je v zozname prijímateľov 2% a 3% z daní. Dobrovoľník podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov na účely evidencie dobrovoľníkov, najmä v súvislosti so skvalitnením dobrovoľníckeho programu.

Školenia dobrovoľníkov

Úvodné školenie dobrovoľníkov bude rozdelené na dve základné časti. Prvú bude viesť HK, ktorý všetkých dobrovoľníkov informuje o tom čo je dobrovoľnícka činnosť a štatútom organizácie a prípadnými všeobecnými informáciami. Druhú časť bude školenie od VP, ktorý už konkrétne bude školiť k samotným aktivitám. Pri odborných činnostiach, vedúci aktivity zabezpečí odborné školenie formou externého experta, alebo účasť dobrovoľníkov na externom školení (HK je napomocný VP v zabezpečovaní odborných školení).

Na budovanie zdravých vzťahov medzi účastníkmi dobrovoľníckeho programu TTADCH , pozitívnej atmosféry a zdravého kolektívu dobrovoľníkov slúžia teambuildingové aktivity1. Súčasťou fungovania dlhodobých aktivít je tiež poskytovanie supervízie, ktorá napomáha všetkým zúčastneným v dobrovoľníckom programe.

Evidencia dobrovoľníkov a evidencia o odpracovaných hodinách

Za aktualizáciu databáz dobrovoľníkov je zodpovedný HK dobrovoľníctva. Databáza obsahuje predovšetkým meno, priezvisko , bydlisko a kontaktné údaje dobrovoľníka. Ďalej obsahuje dátum začatia prípadne ukončenia spolupráce dobrovoľníka v dobrovoľníckom programe TTADCH.

Evidencia odpracovaných hodín zaznamenáva počet odpracovaných hodín a poznámky súvisiace s výkonom činnosti dobrovoľníkov. Tieto napomôžu k samotnému hodnoteniu dobrovoľníkov a najmä u pravidelných aktivít . Online dotazníky,  vstupné dotazníky, zmluvy o dobrovoľníckej činnosti či potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti, hodnotiace dotazníky a súhlasy so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenia o bezúhonosti sú súčasťou administratívy dobrovoľníckeho programu TTADCH.

Poskytovanie podpory a odborné usmernenia dobrovoľníkov

Pri rôznorodých aktivitách VP a HK poskytujú podporu dobrovoľníkom. Každý dobrovoľník má vytvorenú možnosť stretnúť sa s vedúcim aktivity a prebrať to čo bude pre neho potrebné v  práci dobrovoľníka.

Stretnutia HK a dobrovoľníkov sa konajú pravidelne raz týždenne v stanovený deň a čas. Na týchto stretnutiach je možnosť sa rozprávať navzájom o aktivitách prípadne rozvíjať nové aktivity. Počas týchto stretnutí sú preberané aj aktuálne potreby samotnej Trnavskej arcidiecéznej charity, aby samotný dobrovoľníci boli prínosom v kreovaní aktivít, ktoré majú vyplývať z potrieb charity.

Dobrovoľníci sa zúčastňujú pracovných skupín najmä pred pripravovanými aktivitami, v prípade potreby na vopred oznámenom stretnutí. V prípade potreby je možné sa na ktoréhokoľvek HK či VP obrátiť aj individuálne.

Supervízia doposiaľ realizovaná nie je, ale je vo fáze posudzovania – zavedenie supervízie plánujeme pre dobrovoľníkov ale i samotných VP A HK. Syndrómu vyhorenia predchádzame organizovaním pravidelných stretnutí a teambuildingových podujatí. Z rovnakého dôvodu plánujeme rôzne spoločné výlety a akcie, kde dobrovoľník môže načerpať ďalšie sily pre svoj výkon v dobrovoľníckej činnosti.

Hodnotenie dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkov

Hodnotenie dobrovoľníkov a samotnej dobrovoľníckej činnosti zabezpečuje koordinátor. Na zhodnotenie využíva všetky dostupné údaje o spôsoboch propagácie dobrovoľníckej aktivity. Dôležitým faktorom je samotný nábor, ktorý sa bude posudzovať podľa online dotazníkov prihlásených dobrovoľníkov sa určuje najúčinnejšie spôsoby náboru dobrovoľníkov. Vyhodnocovacie anonymné dotazníky slúžia na vyhodnotenie spokojnosti dobrovoľníkov – HK bude vyhodnocovací dotazník slúžiť ako spätná väzba, prípadne vylepšenie práce s dobrovoľníkmi či samotných aktivít. Úlohou HK bude tieto dotazníky spracovať a reagovať na podnety dobrovoľníkov. Plánujeme skupinové stretnutie v rámci hodnotenia dobrovoľníckej činnosti. Na skupinových stretnutiach dobrovoľníci, ale i HK A VP budú mať možnosť navrhovať zlepšenia k chodu aktivít.

Po každej aktivite nezávisle od skupinového hodnotenia, bude zhodnotenie aktivít VP s dobrovoľníkmi, kde bude zahrnuté celkové zorganizovanie aktivity, činnosť dobrovoľníkov, návrhy pre zlepšenia do budúcnosti za účelom motivácie pre ďalšie projekty a aktivity. Jedna z možností pre dobrovoľníka ale i vedúceho aktivity je možnosť využitia individuálneho hodnotiaceho stretnutia s VP.

Motivácia a odmeňovanie dobrovoľníkov

Benefitom dobrovoľníkov je nadobudnutie skúseností a zručností, ktoré získavajú dobrovoľníckou činnosťou. Tiež je to aj spolupráca so skúsenejšími dobrovoľníkmi či samotnými odborníkmi, kde dobrovoľníci začinajúc s dobrovoľníctvom môžu nadobudnúť odborné poznatky a možnosť naučiť sa niečo nové. V rámci aktivít majú dobrovoľníci možnosť byť účastní aj odborného poradenstva, ktoré budú vykonávať profesionálni pracovníci organizácie. Zapájanie sa dobrovoľníkov do aktivít Trnavskej arcidiecéznej charity dobrovoľníci nadobudnú vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí. Napr. zdravotníctva, sociálnej práce, managmentu či marketingu, či využitie rôznych sociálnych metód.

Benefitom pre dobrovoľníkov bude aj soft skills kde patrí komunikácia či to s ostatnými dobrovoľníkmi, alebo komunikácia s partnerskými organizáciami a verejnosťou, či práca v tíme a zodpovednosť za určité úlohy a pozície. Osvojiť si môžu rôzne spôsoby vyjednávania, fundrasing, sponzoring a pod. V rámci vykonávaných aktivít dobrovoľníci budú mať rôzne kompetencie podľa ich schopností a možností, kde každý si bude môcť odskúšať aj iné postavenia v rámci výkonu akcie – kde budú môcť objaviť svoje skryté talenty a skúsiť si čo ich baví. Tímová spolupráca, vzájomná komunikácia a pravidelná spolupráca je základom fungovania dobrovoľníckeho programu Trnavskej arcidiecéznej charity. Súčasťou hodnotiaceho stretnutia je zhodnotenie aktivít, poďakovanie dobrovoľníkom za dobrovoľnícku činnosť a ocenenie snahy dobrovoľníkov. Benefitom pre aktívnych dobrovoľníkov môže byť aj poverenie dobrovoľníka na VP.

Ďalším z benefitov pre aktívnych dobrovoľníkov je uplatňovanie rôznych zliav u sponzorov, ktoré sa nám počas pôsobenia podaria získať. Taktiež spoločné aktivity ako víkendové pobyty na oddych či vzdelávacie programy.

Motivačným faktorom pre dobrovoľníkov je priateľská atmosféra, spolupodieľanie sa na zlepšení sociálnej stránky spoločnosti a pomoc núdznym. Ocenením pre dobrovoľníkov sú spoločné stretnutia a výlety, ktoré majú tembuildingový charakter na udržiavanie dobrých vzťahov medzi dobrovoľníkmi.

Ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi

Dobrovoľník či vedúci aktivity môže ukončiť svoju dobrovoľnícku činnosť v Trnavskej arcidiecéznej charite na základe svojho vlastného rozhodnutia. V prípade ak dobrovoľník hrubo poruší stanovené podmienky, ktoré sa nachádzajú v zmluve o dobrovoľníckej činnosti, koordinátor či vedúci aktivity informuje koorinátora/ov dobrovoľníckeho programu, ktorý dobrovoľníkovi či vedúcemu aktivity vysvetlí dôvod ukončenia spolupráce na dobrovoľníckej činnosti.

Fundraising

Fundraising, je cielená a organizovaná, projektovaná a realizovaná aktivita na získanie zdrojov potrebných na realizáciu dobrovoľníckeho programu. Dobrovoľníci majú možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu jednotlivých aktivít a dobrovoľníckeho programu ako celku.

Financovanie dobrovoľníckeho programu zabezpečujeme z darov FO a PO, 2%/3% podieľu odvedených daní , grantov, príspevkov VUC, individuálnych či pravidelných podpôr miest a obcí.