Poslanie, hodnoty a princípy

Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.

Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Trnavská arcidiecézna charita je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

Poslanie

V súlade s poverením Katolíckej Cirkvi je poslaním charity služba blížnemu ako viditeľný znak Božej lásky caritas) k svetu a k človeku, zvlášť k chudobným, slabým, trpiacim a akokoľvek inak ohrozeným ľuďom.

Princípy charity

Vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie pomoci v službe núdznym v spoločnosti:

  1. princíp solidarity – usilujeme sa o dobro všetkých jednotlivcov spoločenstva, postoj zodpovednosti voči ostatným,
  2. princíp subsidiarity – neprenášame úlohy jednotlivcov na spoločnosť, podporujeme jednotlivcov k samostatnému a zodpovednému životu,
  3. princíp spoločného dobra – spoločnému dobru dávame prednosť pred dobrom jednotlivca, ale nepotláčame jeho rozvoj,
  4. princíp partnerstva – rovnocenne spolupracujeme na základe spoločných hodnôt a poslania,
  5. princíp účasti na spoločenstve – aktívne zdieľame život a službu v duchu evanjelia.

Hodnoty

  1. ľudská dôstojnosť v Božom slove – prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz,
  2. život v nádeji – rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch (v duchovnom, duševnom a telesnom), ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,
  3. podpora a ochrana rodiny – rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti, podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí,
  4. láska a spravodlivosť – uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a pravdou,
  5. sloboda a zodpovednosť – prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a zodpovednosti v rozhodovaní.

Morálny kódex