Poslanie, vízia, hodnoty, princípy a ciele

Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.

Chceme znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Trnavská arcidiecézna charita je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

Poslaním charity je v spolupráci s ďalšími cirkevnými a občianskymi organizáciami, na princípoch nezištnej lásky, podnecovať k pomoci. Formou priliehavou dobe a aktuálnym potrebám aktívne pomáhať k svojpomoci núdznym s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti a zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja. Poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom zasiahnutými minulými i súčasnými typmi chudoby a závislosti s prevládajúcim dôrazom na výchovno – vzdelávaciu funkciu.

Charita zriaďuje a prevádzkuje Domy Charity, charitatívno – sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru. Ďalej charita poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovné služby a služby zamestnanosti v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.“

V nadväznosti na poslanie charity, v súlade so Stanovami TADCH, je poslaním služieb TADCH pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných, sprevádzať ich životnou cestou a vytvárať priestor pre aktivity ľudí dobrej vôle. Poslaním sociálnych služieb TADCH je poskytovať služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ďalšie služby v zmysle všetkých platných právnych predpisov.

Víziou našej organizácie je zabezpečenie takého prostredia v jednotlivých službách TADCH, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti, autonómie a dôstojnosti klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako aj ďalších príslušných zákonov a v zmysle filozofie našej organizácie.

Našim úsilím je poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň duchovne podporujú a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Princípy charity

Vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie pomoci v službe núdznym v spoločnosti:

  1. princíp solidarity – usilujeme sa o dobro všetkých jednotlivcov spoločenstva, postoj zodpovednosti voči ostatným,
  2. princíp subsidiarity – neprenášame úlohy jednotlivcov na spoločnosť, podporujeme jednotlivcov k samostatnému a zodpovednému životu,
  3. princíp spoločného dobra – spoločnému dobru dávame prednosť pred dobrom jednotlivca, ale nepotláčame jeho rozvoj,
  4. princíp partnerstva – rovnocenne spolupracujeme na základe spoločných hodnôt a poslania,
  5. princíp účasti na spoločenstve – aktívne zdieľame život a službu v duchu evanjelia.

Hodnoty

  1. ľudská dôstojnosť v Božom slove – prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz,
  2. život v nádeji – rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch (v duchovnom, duševnom a telesnom), ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,
  3. podpora a ochrana rodiny – rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti, podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí,
  4. láska a spravodlivosť – uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a pravdou,
  5. sloboda a zodpovednosť – prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a zodpovednosti v rozhodovaní.

Strategický cieľ poskytovanie sociálnych služieb

Poskytovať služby spĺňajúce maximálne požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň duchovne podporujú a dbajú na subjektívnu spokojnosť klienta.


Ciele TTADCH

Morálny kódex