Aktuality

Čo máme nové?

Projekt „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“

pridal: admin | dátum: 8. októbra 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Realizácia projektu č. NFP304031D115 s názvom: „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce medzi regionálnymi aktérmi v sociálnej oblasti v cezhraničnej oblasti, ktorými sú Oblastní charita Uherský Brod (vedúci partner) a Trnavská arcidiecézna charita (hlavný cezhraničný partner) prostredníctvom výmeny skúseností a vzdelávaním.
Základnými otázkami je pre oboch partnerov je ďalšia profesionalizácia činností v sociálnych službách, systém získavania finančných prostriedkov, zabezpečenie finančnej a odbornej stability a kvality služieb, rozvoj riadiacich a odborných kompetencií stredného a riadiaceho manažmentu, budovanie organizačnej štruktúry. Obidve organizácie riešia otázky získavania informácií, odborných kompetencií pracovníkov, organizačnej štruktúry a rozvoja zamestnancov. V rámci projektu sú realizované vzdelávacie podujatia v oblasti zvyšovania odborných kompetencií pracovníkov a vzájomnej výmeny skúseností (celkovo 14 vzdelávaní, 10 na slovenskej a 4 na českej strane). Súčasťou aktivít projektu je realizácia 12 podujatí (6 na slovenskej a 6 na českej strane) za účasti oboch partnerov s odborným a spoločenským programom pre zamestnancov, klientov, sponzorov, spolupracujúce inštitúcie a dobrovoľníkov oboch charít.
Projekt je realizovaný v období od 1.2.2018 do 31.12.2019, t. j. 23 mesiacov.

Rozpočet projektu:
Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
Celkové výdavky projektu za oboch partnerov spolu : 54 950,40 EUR.
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku za oboch partnerov spolu: 49 455,36 EUR.

Výdavky Trnavskej arcidiecéznej charity: 27 656,40 EUR
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku Trnavskej arcidiecéznej charity: 26 273,58 EUR

Linky:
Link vedúceho partnera projektu Oblastní charita Uherský Brod: www.uhbrod.charita.cz/projeky-eu/vzajemnou-spolupraci-ke-zkvalitnovani-sluzeb/
Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Aktuality:
Názov podujatia

Krátky text o aktivite (vzdelávanie, podujatie) + fotografie.