Aktuality

Čo máme nové?

Integračné centrum – Centrum podpory pod novou strechou

pridal: Igor Strýček | dátum: 26. marca 2024 | kategória: Integračné centrum – Centrum podpory

Centrum podpory, ktoré doteraz poskytovalo službu klientom na Františkánskej ulici približne dva roky, sa nachádza v nových priestoroch na Saleziánskej 21 v Trnave, kde poskytuje všetky služby pod jednou strechou. Integračné centrum – Centrum podpory Trnavskej arcidiecéznej charity je z hľadiska poskytovania spektra služieb jedno z mála na Slovensku, preto má punc jedinečnosti.

Nové štedrejšie priestory, ktoré do prenájmu poskytlo mesto Trnava, prispievajú k lepšej adresnosti poskytovania služieb. K nim spadá napomáhanie integrovania klientov do majoritnej spoločnosti, sociálna pomoc ľuďom v sociálnej kríze, integrácia ľudí z Ukrajiny a ľudí s cudzou štátnou príslušnosťou či pomoc ľuďom, ktorých postihol náročný osud – napríklad strata zamestnania.

Poradenstvo, kurzy digitálnych zručností, jazykové kurzy, kam spadá aj kurz slovenského jazyka, priestory pre mamičky s deťmi, rozvoj pracovných zručností – klienti v našom centre dostávajú komplexnú starostlivosť na jednom mieste, pod jednou strechou.

Prispieva to nielen k socializácii – dovzdelávanie klientov je zároveň príprava na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Oficiálne otvorenie Integračného centra – Centra podpory sa konalo v dvoch termínoch. Dňa 22. 1. s účasťou organizácií zameraných na pomoc ľuďom s cudzoštátnou príslušnosťou a dňa 23.1. s účasťou klientov, na ktorých sa služba zameriava.

V úvode otvorenia zazneli slová Igora Strýčka, zástupcu riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity, v podobe citátu z diela Solženicyna: „Hranica medzi dobrom a zlom neprechádza medzi krajinami ani národmi, ale každým ľudským srdcom.“

Z úst riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity, Miroslava Dzurecha, zároveň zazneli slová vďaky tým, ktorí sú do projektu zapojení, ale aj slová vďačnosti za možnosť fungovania centra: „Charita si už dlhodobo uvedomuje potrebu mnohých integračných aktivít pre ľudí, ktorí sem prichádzajú či už v rámci migračných vĺn, pracovnej migrácie, alebo z osobných dôvodov. Trnava je špecifická aj tým, že je to mnoho priemyselných podnikov, ktoré majú potrebu zamestnávať aj ľudí zo zahraničia, vzhľadom na nedostatok pracovných síl na slovenskom trhu. Plánovaná aktivita Charity je, aby boli títo ľudia plne integrovaní, aby sa stali súčasťou komunít a spoločnosti a zároveň boli prospešní aj pre nás, hoci aj v kultúre či iných oblastiach. Sumár týchto myšlienok bol zhmotnený do Integračného centra.“

Koordinátorka Integračného centra – Centra podpory Kristína Pauerová hovorí aj o  psychologickej pomoci a dôležitosti nadviazania spolupráce s kooperujúcimi organizáciami, ktoré majú podobný smer zamerania. „Chceme vytvárať adekvátny a najmä adresný systém pomoci. Pracujeme nielen s dospelým, ale aj detským klientom,“ dodáva Pauerová.

Medzi prítomnými hosťami bola aj právnička Veronika, pochádzajúca z východnej časti Ukrajiny. Na Slovensko prišla v čase prvých výbuchov. V Trnave býva takmer dva roky spolu s manželom aj dvojičkami. „Veľmi rada rozprávam a hneď som pochopila, že sa musím učiť po slovensky. Prvý rok som sa učila veľmi aktívne. Celý život som v rámci svojej profesie pomáhala ľuďom, ale nevedela som, že pomoc môžem dostať aj ja. Do Charity som najprv prišla pre oblečenie. V Centre podpory som niekoľkokrát dostala potravinovú pomoc a teraz s nimi dokonca spolupracujem.“

Integračné centrum – Centrum podpory zároveň klientom poskytuje kurz pre navýšenie informovanosti o podmienkach života v meste Trnava. Naši pracovníci sú vám k dispozícii.