Projekty

Farské charity

Viac o farských charitách

Farská charita je súčasťou farského spoločenstva, ktorého úlohou je viesť, koordinovať a svedčiť o láske. Združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi.

Štatút a registrácia farskej charity
Farská charita vzniká a pôsobí na základe kán. 298 § 1 Kódexu kánonického práva. Jej činnosť riadi štatút farskej rady, ktorý schvaľuje arcibiskup Mons. Orosch. Ku vzniku farskej charity je potrebný dekrét o zriadení farskej charity farárom alebo správcom farnosti a registrácia na stredisku Trnavskej arcidiecéznej charity. Na základe vyplnenej prihlášky Trnavská arcidiecézna charita vykoná registráciu. Variantom je Schvaľovací dekrét o. arcibiskupa a Menovacie dekréty pre členov vedenia FCH.

Ekonomicko-právne postavenie a právomoci
Farská charita nemá právnu subjektivitu, ale právne a ekonomicky podlieha farskému úradu. Je evidovaná v Registri farských charít, ktorý vedie Trnavská arcidiecézna charita – tá i metodicky usmerňuje farskú charitu.

Pri ekonomickom spravovaní musí dodržiavať normy kánonov Kódexu kánonického práva a partikulárnych noriem týkajúcich sa spravovania časných dobier farnosti ako aj stanovy, usmernenia pastoračnej a ekonomickej rady farnosti a všeobecne záväzné právne predpisy SR. Pri akýchkoľvek právnych úkonoch nevystupuje FCH, ale farnosť. FCH používa IČO príslušnej farnosti a zastupuje ju iba farár. FCH účtovné doklady predkladá ekonómovi farnosti.

Dobrovoľníci FCH prijímajú finančné dary len na konkrétne charitatívne účely alebo na prevádzku a podporu činnosti FCH. Tieto dary sú v súlade s kán. 1267 Kódexu kánonického práva určené pre FCH, ak nie je zrejmý opak. (…) K vyhláseniu finančnej zbierky v kostole je potrebný súhlas farára a písomné povolenie o. arcibiskupa Oroscha. Pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami FCH zastupuje farár, ktorý môže na tieto úkony splnomocniť vedúceho FCH.

Trnavská arcidiecézna charita je v kontakte s FCH, a koordinuje jej činnosť a zosúlaďuje s vlastnými aktivitami. Pri rozvoji väčších aktivít, ktoré presahujú rámec farnosti sa na základe konzultácie pripraví projekt.

Ak sa vo FCH vytvoria podmienky na vznik profesionálnych služieb, Trnavská arcidiecézna charita po dohode s farnosťou zriadi a zaregistruje túto službu v nadväznosti na svoje stanovy a zákony štátu.

Text v plnom znení si môžete prečítať tu: MOSTY CHARITY

Kontakty na farské charity

 • FCH Bohdanovce nad Trnavou, kňaz – Mgr. František Mrkva, farnost.bohdanovce@abu.sk, 033/5529190
 • FCH Boleráz, vedúca FCH – Zuzana Liptáková, zuzanaliptakova2@gmail.com, 915768356
 • FCH Brestovany, vedúca FCH – Mariana Haršányiová, mariana.harsanyiova@gmail.com, 0911286706
 • FCH Bučany, vedúca FCH – Irena Sokolovičová, irena3@centrum.sk, 0907709669
 • FCH Cífer, Mons. Mgr. Ján Bučík, farnost.cifer@abu.sk, 033/5599180
 • Farnosť Červeník, kňaz – P. Mgr. Alojz Matej Kýška, SchP., farnost.cervenik@abu.sk, 0905947655
 • FCH Dunajská Streda, Bacsákova 247/1, vedúci FCH – Gyorgy Bugár, bugarlagzis@gmail.com, 0904644950
 • FCH Galanta, vedúci FCH – Adam Bauer, baueradam96@gmail.com, 0902319350
 • Farnosť Hájske, kňaz – Mgr. Marián Antal, farnost.hajske@abu.sk, 0902265217
 • FCH Hrnčiarovce nad Parnou, vedúca FCH – Jana Cíferská, jana.cifersk@gmail.com, 0908073648
 • FCH Jaslovské Bohunice, kňaz – Mgr. Marián Vivodík, vivodik@gmail.com, 0908680744
 • FCH Leopoldov, vedúca FCH – Zuzana Svetlíková, zuzi.svetli@gmail.com, 0902337624
 • FCH Majcichov, vedúca FCH – Mária Karelová, m.karelova@centrum.sk, 0905407439
 • FCH Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova 23, vedúci FCH – Peter Ochránek, ochrarodina@gmail.com, 0948090984
 • Farnosť Ružidnol, kňaz – PhDr. Peter Mikula, farnost.ruzindol@abu.sk, 0905299001
 • FCH Sereď,Novomestská 3022, vedúca FCH – Mária Fačkovcová, majka.fackovcova@gmail.com, 0908179610
 • FCH Suchá nad Parnou, vedúca FCH – Elena Hrčková, elenahrckova145@gmail.com, 0908816242
 • FCH Špačince, vedúca FCH – Silvia Lehútová, silvia.lehutova@gmail.com, 0915784177
 • Farnosť Šúrovce, kňaz – Mgr. Dobromil Zifčák, farnost.surovce@abu.sk, 0948237387
 • FCH Trnava, Farnosť Trnava, Sv. Mikuláša, vedúci FCH – Miroslav Dušek, mvdrmiro@gmail.com, 0904143907
 • FCH Trnava Modranka, vedúca FCH – Magdaléna Kozmálová, magdalena.kozmalova@gmail.com, 0903194284
 • FCH Veľké Kostoľany, vedúca FCH – Magdaléna Janechová, magda.janech@gmail.com, 0908050875
 • FCH Veľký Meder, vedúca FCH – Ilona Mikóczy, mikoczyilona@gmail.com, 0903414665
 • FCH Voderady, vedúci FCH – Vladimír Haršány, vladoharsany@gmail.com, 0903227794
 • FCH Zavar, vedúca FCH – Eleonóra Malovcová, 56elinor@gmail.com, 0903040981

Kontakt

Zuzana Záhorská Koordinátor farských charít
Zuzana Záhorská
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 661 134
farske.charity@charitatt.sk

24. máj 2022

Farské charity

1. meeting vedúcich spolupracovníkov farských charít Trnavskej arcidiecézy

Zástupcovia farských charít Trnavskej arcidiecézy sa zišli 20. mája 2022 na pracovnom […]

24. máj 2022

Farské charity

Zásady práce a spoločenstvo farskej charity

Farská charita je katolícke spoločenstvo farnosti a podľa toho by mali jej […]

24. máj 2022

Farské charity

Popis činností, kompetencií a zodpovednosti hlavných spolupracovníkov farskej charity

Vedúci FCH • je zodpovedný za organizáciu činnosti, • za organizáciu samostatných […]

14. dec 2021

Farská charita NMvN

Ľudia chcú pomáhať aj počas pandémie

Ako dobrovoľníčka Trnavskej arcidiecéznej charity v Novom Meste nad Váhom mám osobné […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

3. feb 2021

Farská charita NMvN

Najstaršia farská charita je v Novom Meste nad Váhom

Región, v ktorom pôsobí trnavská charita, je veľký. Siaha od Nového Mesta […]

9. júl 2019

Farské charity

Aj v malej obci môžu byť ľudia súčasťou veľkej pomoci

Farské charity majú byť predĺženou rukou Trnavskej arcidiecéznej charity. Aj vďaka nim […]

10. dec 2017

Farská charita NMvN

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi

Urobme krajšie Vianoce iným – núdznejším od Teba!“ V tomto duchu sa niesla […]

23. nov 2017

Farská charita NMvN

Pomoc pre dobrú vec v netradičnom prostredí

V charite v Novom Meste nad Váhom ide o prvú lastovičku. O čo vlastne ide a ako […]