Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 OP FEAD

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky – Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je

  • primárne
    rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • sekundárne
    iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 hygienické balíčky. 

Sekundárny KP jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.