Dom pokojnej staroby

Nový domov pre Vašich blízkych

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje široké spektrum služieb medzi ktoré patrí i Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Cíferi, kde sa  k našim klientom sa snažíme pristupovať ľudsky, s láskou, úctou a pokorou.

Dom pokojnej staroby je zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 39 klientov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni s dôrazom  na  uplatnenie ľudského  prístupu založenom na kresťanských hodnotách, čo najviac vystihuje časť z modlitby opatrovateľa/ky „Daj, aby moje pery boli čisté od zraňujúcich slov, daj mi jasné oči, ktoré vidia dobro iných, daj mi jemné ruky, dobrotivé srdce a trpezlivú dušu, aby sa tvojou milosťou zmierňovali bolesti, liečili choré telá, posilňovali mysle, aby znova rástla chuť do života…“

Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít, ktorú naši klienti radi využívajú alebo prostredníctvom sociálnych a pracovných terapií zaspomínať si na svoj produktívny vek v sprievode hudobnej produkcie alebo iného spôsobu kultúrneho vyžitia.

Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého klienta je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia si spoločne pripomíname napr. životné jubileá, tradičné a kresťanské sviatky. Ako sa vraví je lepšie 1 krát vidieť ako 100 krát počuť, resp. čítať, preto ponúkame malú „prehliadku“ života našich seniorov.

O nás

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby Cífer s kapacitou 39 miest. Ubytovanie klientov je zabezpečené v dvoch trojlôžkových, piatich dvojlôžkových a 23 jednolôžkových jednotkách. Súčasťou zariadenia sú okrem  administratívnych a technických priestorov i priestranná jedáleň s vlastnou kuchyňou, knižnicou, veľkou spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa odohráva každodenný “kultúrno – terapeutický” život klientov, kaplnkou s dennými sv. omšami a veľkým okrasným parkom

Ponuka služieb v dome pokojnej staroby

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečenie záujmovej činnosti
 • Osobné vybavenie

 

Doplnkové služby

 • Denné duchovné služby
 • Osobné dodanie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok
 • Drobné nákupy v obci i mimo obce
 • Chemické čistenie odevov

Naše zásady

 • Služby a zdravotnú starostlivosť poskytovať na profesionálnej úrovni
 • Uplatňovať ľudský prístup založený na kresťanských hodnotách
 • Vytvoriť pre našich klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia

Niečo viac

Nástup každého nového klienta  je sprevádzaný asistenciou sociálnej pracovníčky, ktorá napomáha s jeho adaptáciou. Opatrovateľská starostlivosť o klienta je zabezpečovaná službou profesionálnych opatrovateliek v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke. .

Postup v prípade záujmu o umiestnenie v Dome pokojnej staroby Cífer

Záujemca o umiestnenie, rodinný príslušník alebo zákonný zástupca 

 1. Požiada o umiestnenie v ZPS– žiadateľ požiada vedúceho zariadenia o zaradenie do poradovníka ZPS a zároveň požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obec, v ktorej má žiadateľ o službu trvalý pobyt. Obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s posudkom .
 2. Požiada o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súčasťou ktorej budú
 • Právoplatné rozhodnutie miestopríslušnej obce o odkázanosti na sociálnu službu
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške príjmu (dôchodku)
 • Vyhlásenie o majetku

 

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Postupujeme v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Aktuálny cenník DPS

 

Kontakt

Adresa

Dom pokojnej staroby Cífer
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

Ing. Soňa Sedláková
vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Mgr. Terézia Škrípová
sociálna pracovníčka
+421 948 482 210
socialdps@charitatt.sk