Naše služby

Zariadenie pre seniorov - Dom pokojnej staroby

Na základe Zápisnice o epidemiologickom vyšetrovaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, zo dňa 23.11.2020, a v súlade s Odporúčaním MPSVR SR sú návštevy klientov v zariadení ZAKÁZANÉ.

Príbuzní klientov môžu svojim blízkym priniesť balíčky zreteľne označené menom klienta výhradne nepotravinárskeho charakteru. Tie budú dezinfikované germicídnym žiaričom 7 hodín a následne odovzdané konkrétnemu klientovi.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie vydaného nariadenia.

Viac o službe

Nový domov pre Vašich blízkych

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje široké spektrum služieb medzi ktoré patrí i Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Cíferi, kde sa  k našim klientom sa snažíme pristupovať ľudsky, s láskou, úctou a pokorou.

Dom pokojnej staroby je zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 39 klientov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni s dôrazom  na  uplatnenie ľudského  prístupu založenom na kresťanských hodnotách, čo najviac vystihuje časť z modlitby opatrovateľa/ky „Daj, aby moje pery boli čisté od zraňujúcich slov, daj mi jasné oči, ktoré vidia dobro iných, daj mi jemné ruky, dobrotivé srdce a trpezlivú dušu, aby sa tvojou milosťou zmierňovali bolesti, liečili choré telá, posilňovali mysle, aby znova rástla chuť do života…“

Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít, ktorú naši klienti radi využívajú alebo prostredníctvom sociálnych a pracovných terapií zaspomínať si na svoj produktívny vek v sprievode hudobnej produkcie alebo iného spôsobu kultúrneho vyžitia.

Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého klienta je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia si spoločne pripomíname napr. životné jubileá, tradičné a kresťanské sviatky. Ako sa vraví je lepšie 1 krát vidieť ako 100 krát počuť, resp. čítať, preto ponúkame malú „prehliadku“ života našich seniorov.

kaplnka

spoločenská miestnosť

záhrada

altánok

Dom pokojnej staroby Cífer

O nás

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby Cífer s kapacitou 39 miest. Ubytovanie klientov je zabezpečené v dvoch trojlôžkových, piatich dvojlôžkových a 23 jednolôžkových jednotkách. Súčasťou zariadenia sú okrem  administratívnych a technických priestorov i priestranná jedáleň s vlastnou kuchyňou, knižnicou, veľkou spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa odohráva každodenný „kultúrno – terapeutický“ život klientov, kaplnkou s dennými sv. omšami a veľkým okrasným parkom.

Dom pokojnej staroby sa na vízií a poslaní podieľa poskytovaním sociálnych služieb pre seniorov, ktorým vytvára dôstojné podmienky pre život, poskytuje profesionálne služby a duchovne podporuje všetkých klientov.

Ponuka služieb v dome pokojnej staroby

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečenie záujmovej činnosti
 • Osobné vybavenie

Doplnkové služby

 • Denné duchovné služby
 • Osobné dodanie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok
 • Drobné nákupy v obci i mimo obce
 • Chemické čistenie odevov
 • Zabezpečenie externých služieb, napr. kaderníčka, pedikérka, manikérka…

Naše zásady

 • Služby a zdravotnú starostlivosť poskytovať na profesionálnej úrovni
 • Uplatňovať ľudský prístup založený na kresťanských hodnotách
 • Vytvoriť pre našich klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia

Niečo viac

Nástup každého nového klienta  je sprevádzaný asistenciou sociálnej pracovníčky, ktorá napomáha s jeho adaptáciou. Opatrovateľská starostlivosť o klienta je zabezpečovaná službou profesionálnych opatrovateliek v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke. Dom pokojnej staroby pravideľne navštevujú dobrovoľníci.

Postup v prípade záujmu o umiestnenie v Dome pokojnej staroby Cífer

Záujemca o umiestnenie, rodinný príslušník alebo zákonný zástupca 

 1. Požiada o umiestnenie v ZPS– žiadateľ požiada vedúceho zariadenia o zaradenie do poradovníka ZPS a zároveň požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obec, v ktorej má žiadateľ o službu trvalý pobyt. Obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s posudkom .
 2. Požiada o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súčasťou ktorej budú
 • Právoplatné rozhodnutie miestopríslušnej obce o odkázanosti na sociálnu službu
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške príjmu (dôchodku)
 • Vyhlásenie o majetku

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Postupujeme v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Aktuálny cenník DPS
Podrobný postup pri prijímaní klienta a uzatváraní zmluvy

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnej služby Dom pokojnej staroby Cífer, ich príbuzných a známych

Kontakt

Dom pokojnej staroby Cífer
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer

Stála služba: 0948 204 712

Soňa Sedláková Vedúca domu pokojnej staroby
Ing. Soňa Sedláková
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
033 55 52 404
0911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk
Mgr. Daniela Bandryová Sociálna pracovníčka
Mgr. Daniela Bandryová
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
0948 482 210
socialdps@charitatt.sk
Michaela Hanicová Vedúca opatrovateľskej služby
Michaela Hanicová
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
0911 788 952
sestradps@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálneho diania v našom zariadení, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 12:00 – 14:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 482 210 alebo mailom: socialdps@charitatt.sk

Oznam pre návštevy

Krízový plán Covid-19

9. jan 2023

Dom pokojnej staroby

Sociálny pracovník, asistent sociálnej práce – DPS Cífer

Dátum nástupu: ihneď / Pri podpise pracovnej zmluvy do 19. januára 2023 […]

26. nov 2022

Dom pokojnej staroby

Hľadáme opatrovateľa/ku do DPS Cífer

Dátum nástupu: ihneď Ponúkaná mzda: 760,- € brutto / Výška mzdy závisí […]

26. mar 2021

Charita ďakuje

Zostať fit aj v seniorskom veku

Klienti nášho zariadenia najviac obľubujú cvičenie. Táto činnosť ich udržiava stále aktívnymi. […]

9. mar 2021

Blog

Stará sa o seniorov. Musí počúvať a byť aj policajtkou

Dnes vám predstavíme kolegyňu Terezku, ktorá pracuje v Dome pokojnej staroby v […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

8. feb 2021

Dom pokojnej staroby

Rande v kaviarni, ktorú nezatvoril ani tvrdý lockdown

Kde sa naši seniori z Domu pokojnej staroby stretávajú najradšej? Jednoznačne v […]

6. dec 2019

Blog

Prichádza obdobie karantény, trvať môže aj niekoľko týždňov

Počas chrípkového obdobia mapuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva chorobnosť v pobytových zariadeniach aj […]

5. mar 2019

Blog

Záhrada, súkromie a bohoslužby. Dom pokojnej staroby v Cíferi je dobré miesto pre život

V charitnom Dome pokojnej staroby v Cíferi žije 39 seniorov. Oceňujú najmä súkromie na […]

18. sep 2018

Dom pokojnej staroby

Stretnutie klientov z DPS Cífer s Mons. Bučíkom

V spoločenskej miestnosti Domu pokojnej staroby v Cíferi sa nedávno uskutočnilo stretnutie […]

 • 1
 • 2