Naše služby

                   

ADOS Charitas Trnava - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti


Viac o službe

O nás

Poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť klientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí. Je súčasťou primárnej a následnej zdravotnej starostlivosti a patrí do siete zdravotníckych zariadení.

Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • Pacientom po prepustení z hospitalizácie
 • Akútne chorým, ktorých stav nevyžaduje hospitalizáciu
 • Chronicky chorým
 • Onkologicky chorým
 • Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

Všetkým pacientom bez rozdielu veku, vyznania, rasy, sociálneho postavenia, ktorých zdravotný stav vyžaduje odborné ošetrovanie v domácom prostredí, keď z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať svojho ošetrujúceho lekára.

Čo ponúkame?

 • Ošetrovanie rán po úrazoch a operáciách
 • Ošetrovanie chronických rán a preležanín
 • Aplikáciu injekcií a infúzií
 • Monitorovanie základných životných funkcií
 • Odbery biologického materiálu
 • Starostlivosť o stómie a katétre
 • Podávanie klyzmy a cievkovanie u žien (cievkovanie u mužov je odborný lekársky výkon)
 • Ošetrovateľská rehabilitácia
 • Fyzioterapia (pozn. aktuálne je naša fyzioterapeutka na materskej dovolenke)

Všetky ošetrovateľské výkony hradia Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa a Dôvera zdravotná poisťovňa.

Naše zásady

 • Zachovávať ľudskú dôstojnosť a rešpektovať práva pacientov
 • Garantovať odborné, etické a diskrétne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti podľa ošetrovateľských noriem
 • Podporovať vzájomnú dôveru medzi rodinou pacienta a zdravotníckymi pracovníkmi

Naše ciele

 • Kvalitne poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť po prepustení do domáceho prostredia pacienta
 • Zlepšiť fyzický a psychický stav pacienta
 • Sprostredkovať dôstojné dožitie pacienta v terminálnom štádiu ochorenia
 • Individuálne pristupovať k pacientovi
 • Zohľadňovať aktuálny zdravotný stav pacienta
 • Spolupracovať s ošetrujúcimi a odbornými lekármi
 • Zabezpečovať alebo sprostredkovať opatrovateľskú a hospicovú starostlivosť

Postup v prípade Vášho záujmu o ošetrovateľskú službu

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi doporučuje:

 1. lekár pri prepustení z  hospitalizácie
 2. odborný lekár (napr. neurológ, reumatológ, ortopéd, internista, pneumológ), alebo ošetrujúci lekár pacienta

S poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti musí súhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý na základe prepúšťacej správy, alebo doporučenia odborného lekára vypíše krátky lekársky nález a doporučí domácu ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS Charitas Trnava). Taktiež určí fekvenciu návštev a rozsah ošetrovania pacienta.

Zoznam výkonov a cenník výkonov uhrádzaných na vlastnú žiadosť klienta

Aký je rozdiel medzi ADOS a Terénnou opatrovateľskou službou?

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

Terénna opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek v domácnosti klienta úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.

Kontakt

Renáta Holkovičová Odborný zástupca ADOS Charitas Trnava
Mgr. Renáta Holkovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 910 788 026
renata.holkovicova@charitatt.sk

Fyzioterapeutka: Na nohy ľudí nepostaví zázrak, ale tvrdá práca

Vďaka pravidelnému cvičeniu dokážu robiť pokroky aj ľudia so závažným postihnutím. Musia […]

Biele srdce pre našu Magdušku

Ocenenie Biele srdce sa opäť dostalo do rúk tých správnych sestier aj […]