Ochrana osobných údajov

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov:

Ing. Miroslava Stružáková
02/442 50 374
sekretariat@charitaba.sk

Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéznej charite je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Týmto dokumentom BACH preukazuje, že spracováva osobné údaje v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zodpovedná osoba je uvedená na tomto mieste.