Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov vykonávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov komponentu: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Trnavská arcidiecézna charita bola úspešná pri podaní žiadosti o finančný príspevok a začala realizovať projekt „ADOS Charita Trnava – obnova vybavenia“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti ( komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť) v rámci výzvy č. 13I02-21-V05 – „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“.

Cieľom projektu je skvalitnenie činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charitas Trnava – prostredníctvom nákupu materiálno-technického vybavenia (germicídne žiariče, informačno-.komunikačné technológie, zdravotnícke tašky) pre potreby poskytovania služieb ADOS. V rámci projektu bude zakúpený nový osobný automobil, materiálno – technické a  IT vybavenie pre potreby fungovania ADOS v celkovej sume 31 098,78 eur. Projekt je realizovaný v období od 1. februára do 30. septembra 2024.