Naše služby

Terénna sociálna služba krízovej intervencie Streetwork

Viac o službe

Ľudia bez domova sa stretávajú s rôznymi problémami, najčastejšie tú to sociálne vylúčenie, strata rodinného zázemia, dlhy a závislosti.

Naši terénni pracovníci/dobrovoľníci vychádzajú do terénu, aby kontaktovali ľudí žijúcich v neistých podmienkach, informovali ich o možnostiach riešenia ich situácie, hľadali ich zdroje potrebné na riešenie vzniknutých problémov a motivovali ich k využívaniu ďalších služieb, napr. služieb nášho nízkoprahového denného centra. Hlavnou úlohou je tak motivácia ľudí v kríze využívať ďalšie profesionálne služby, kde s pomocou odborníkov majú šancu riešiť svoju nepriaznivú situáciu.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie – streetwork má nízkoprahový charakter, čo znamená, že je poskytovaná anonymne a bez ohľadu na požitie návykovej látky.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa na vízií a poslaní TADCH podieľa svojou činnosťou zameranou najmä na vyhľadávanie fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby a ich schopnosti samostatne riešiť svoje problémy sú značne obmedzené.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie/streetwork je určená osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácií, ktoré ohrozujú človeka sociálnym vylúčením alebo obmedzujú jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

  • dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
  • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,
  • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovane chudoby,
  • z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Streetwork ako terénnu sociálnu službu krízovej intervencie sme zaregistrovali v Registri poskytovateľov sociálnych služieb dňa 18. decembra 2017. Vznik tejto služby vychádza z potreby pomôcť ľuďom v kríze v ich prirodzenom prostredí, t. j. na ulici, v parkoch, na staniciach, ako aj v squatoch, samostatne vytvorených príbytkoch, či inom dočasnom bývaní.

Dôležitou súčasťou práce našich dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov je bezpodmienečné prijatie ľudí bez domova takých, akí sú, rešpektovať ich osobnosť, zachovávať všetky ich ľudské práva a pomáhať im pri zabezpečovaní ich práv a povinností. Pri našej práci vychádzame z medzinárodných dokumentov ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, Charta OSN, ale aj z Ústavy SR, Antidiskriminačného zákona č. 365/2004.

Projekt Streetwork v meste Trnava realizujeme v Trnavskej arcidiecéznej charite aj ako sociálnu službu v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 24a Terénna sociálna služba krízovej intervencie: „Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.“
Trnavská arcidiecézna charita pomáha ľuďom aj vďaka projektu Hlinený dukátSieť pomoci.

Realizácia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie – streetwork

Terénnu sociálnu službu poskytujeme v závislosti od potreby, zvyčajne trikrát do týždňa vo večerných hodinách od 17.00 – 20.00 hodine. V prípade mimoriadnych situácií sme pripravení ísť do terénu aj v inom čase. Za mimoriadnu situáciu považujeme situáciu, kedy sme upozornení písomne, osobne alebo telefonicky súkromnou osobou alebo inou organizáciou na osobu, ktorá sa zdržiava na ulici, je v zlom zdravotnom stave, trpí správaním iných osôb, či je inak bezprostredne ohrozená.

Ak viete o človeku, ktorý sa podľa Vás nachádza v kríze, neváhajte nás kontaktovať. K tomu, aby sme mu vedeli poskytnúť čo najrýchlejšiu pomoc budeme potrebovať informácie najmä o mieste, kde sa nachádza a jeho aktuálnu situáciu (najmä zdravotný stav).


Kto môže byť našim terénnym pracovníkom – streetworkerom?

Osoba, ktorá má minimálne 18 rokov, je bezúhonná, zaujíma sa o prácu s ľuďmi bez domova, má ochotu učiť sa novým vedomostiam a zručnostiam. Vzdelanie v sociálnej oblasti nie je podmienkou pri prijatie nového terénneho pracovníka, avšak je výhodou kvôli zručnostiam, schopnostiam a vedomostiam získanými štúdiom danej problematiky.

Aká má byť osobnosť streetworkera?

Prvou a najdôležitejšou súčasťou osobnosti streetworkera je to, že chce pomáhať ľuďom žijúcim na ulici prekonávať ich problémy. To však nestačí.
Streetworker je človek, ktorý dokáže s každým klientom zaobchádzať úctivo bez ohľadu na kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť. Človeka bez domova vníma takého akým v skutočnosti je, ide o takzvané bezpodmienečné prijatie. Rešpektuje klienta, akceptuje jeho voľbu, dokáže určiť hranice a byť pri komunikácii autentický. Dôležitou úlohou terénnych pracovníkov je snaha o aktivizovanie klienta, byť mu sprievodcom na ceste pri riešení jeho nepriaznivej sociálnej situácie, čo vyžaduje určité komunikačné zručnosti.
Okrem toho by mal byť streetworker empatický, humánny, dynamický, asertívny, morálne bezúhonný a bonusom je zmysel pre humor.

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb a verejnosti

Kontakt

Mgr. Patrik Bellay Zodpovedný zástupca
Mgr. Patrik Bellay
Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 601 716
patrik.bellay@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0940 601 716 alebo mailom: patrik.bellay@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

27. okt 2020

Blog

Streetworkeri a ich rande na ulici. Romantiku nečakajte

„Jednému klientovi vyšiel pozitívny test na koronavírus,“ povie Simona Nováková (26), keď […]

17. feb 2020

Novinky

Čo urobiť, keď vidíte človeka na ulici

Všimli ste si vo vašom okolí človeka, ktorý prespáva na ulici a […]

5. feb 2020

Novinky

Ulica je miesto, kde sa obchoduje s ľuďmi

Muž bez nôh na vozíku sedáva na Paulínskej ulici v Trnave a nariekavo vyzýva […]

12. júl 2016

NDC Trnava

Aktívni ľudia bez domova v Trnave

Ľudia bez domova v Trnave spolu s dobrovoľníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity sa […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

3. jún 2016

Novinky

Podpis Memoranda o spolupráci k projektu streetwork

Dňa 2. júna o 13:00 sa v priestoroch Trnavskej radnice uskutočnilo slávnostné […]

30. máj 2016

Novinky

Štartujeme projekt Streetwork v Trnave

Vo štvrtok 2. júna o 13:00 Trnavská arcidiecézna charita spolu so svojimi […]