História

Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) je právnym nástupcom Bratislavsko–trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá bola zriadená dňa 17. 12. 1995 a zaevidovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom MK 768/1995-320 dňa 27. 12. 1995.

Hlavným zameraním činnosti TTADCH je poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom. Zriaďuje charitatívno–sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru.

V súčasnosti poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb Dom pokojnej staroby v Cíferi s kapacitou 39 prijímateľov sociálnej služby, opatrovateľskú službu terénnou formou v Trnave, v Šali a ošetrovateľskú službu v domácnostiach v okrese Trnava. Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centrách pomoci človeku v Trnave, Piešťanoch a Seredi (ďalej Centrá).  V Centrách poskytujeme klientom základné sociálne poradenstvo, služby sociálneho šatníka, pracujeme s chudobnými rodinami a opustenými rodičmi s deťmi, bezdomovcami. Na spomenutých aktivitách výrazne participujú dobrovoľníci.

V súčasnosti  činnosť TTADCH zabezpečuje spolu vo všetkých strediskách 51 zamestnancov. TTADCH vlastní nehnuteľnosť v obci Cífer, v ktorej prevádzkuje domov sociálnych služieb, kancelárske priestory na Hlavnej ul. v Trnave využíva ako nájomca. TTADCH je financovaná z vlastných zdrojov, z dotácií a darov.