História

Trnavská arcidiecézna charita (TADCH) je právnym nástupcom Bratislavsko–trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá bola zriadená dňa 17. 12. 1995 a zaevidovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom MK 768/1995-320 dňa 27. 12. 1995.

V r. 2008 prišlo k zmene cirkevného usporiadania a k transformácii na Trnavskú arcidiecéznu charitu. TADCH je cirkevnou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi ustanoveniami kódexu kánonického práva a všeobecnými záväznými predpismi platnými na území SR. Je samostatným právnym subjektom odvodzujúcim svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Štatutárnym zástupcom je diecézny riaditeľ. TADCH je financovaná z vlastných zdrojov, zo štátnych dotácií a darov.

Hlavným zameraním činnosti TADCH je poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom. Zriaďuje charitatívno–sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru.

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje široké spektrum služieb a území trnavskej arcidiecézy: Vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytuje sociáne služby v zariadení pre seniorov, ADOS, terénnu opatrovateľskú službu, nízkoprahové sociálne služby, krízové služby, špecializované sociálne poradenstvo.

TADCH vlastní nehnuteľnosť v obci Cífer, v ktorej prevádzkuje domov sociálnych služieb, kancelárske priestory na Hlavnej ul. v Trnave využíva ako nájomca. TADCH je financovaná z vlastných zdrojov, z dotácií a darov.