Opatrovateľská služba

Našim poslaním je poskytovať opatrovateľskú službu starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu, resp. nechcú zabezpečiť príbuzní. Je poskytovaná priamo v domácnosti kvalifikovanými opatrovateľkami, v zmysle  Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Čo ponúkame?

 • Pomoc pri zvládaní sebaobslužných úkonov, napr. pomoc pri hygiene, stravovaní, obliekaní
 • Pomoc v domácnosti
 • Nákup potravín
 • Donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
 • Dohľad

Ďalšie činnosti

Komu poskytujeme opatrovateľskú službu? 

Podľa personálneho zloženia vieme poskytnúť opatrovateľskú službu nielen žiadateľom s Rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ale aj bez Rozhodnutia. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rozsahu min. ½ hod, max. 8 hod denne počas pracovných dní.

Zásady poskytovania opatrovateľskej služby

 • Vychádzame z kresťanských zásad a etických noriem
 • Rešpektujeme práva, dôstojnosť a súkromie klienta
 • Uplatňujeme nestranný a individuálny prístup ku každému klientovi

Charitatívna služba v rodinách Trnava (ChSvR)

Postup v prípade Vášho záujmu o opatrovateľskú službu

Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti Lekársky nález a Potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára .
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ mimo Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. K žiadosti priloží buď vyplnené a potvrdené od obvodného lekára Vyjadrenie lekára, alebo fotokópiu prepúšťacej správy, pokiaľ bol žiadateľ v poslednom polroku hospitalizovaný
 3. Vyplnené a podpísané písomné materiály odovzdá na Spoločnom obecnom úrade, Kollárova 8, Trnava

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestom Trnava alebo Spoločným obecným úradom, vrátane vydaného posudku
 2. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za kalendárny rok, v ktorom žiadateľ službu žiada
 3. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 4. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Kontakt

Adriana Krajčovičová Vedúca opatrovateľskej služby
Mgr. Adriana Krajčovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Cenník za poskytovanie opatrovateľskej služby Charitatívnou službou v rodinách Trnava a trnavský samosprávny kraj

Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) v súlade s ustanoveniami §5 ods. 4 až 8 Smernice TTADCH č. 3/2010 Poskytovanie opatrovateľskej služby v pôsobnosti Trnavskej arcidiecéznej charity, určenie a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, stanovuje pre stredisko Charitatívna služba v rodinách Trnava a trnavský samosprávny kraj nasledovný cenník:

Aký je rozdiel medzi ADOS a Charitatívnou službou v rodinách (opatrovateľskou službou)?

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

Opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek klientom sociálne úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.