Naše služby

Terénna opatrovateľská služba

Viac o službe

Poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu, resp. nechcú zabezpečiť príbuzní. Kvalifikované opatrovateľky prichádzajú priamo do domácností a poskytujú služby, v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

Terénna opatrovateľská služba sa na vízii a poslaní Trnavskej arcidiecéznej charity podiela svojou činnosťou zameranou na starostlivosť o seniorov v meste Trnava a okolí žijúcich vo svojej domácnosti.

Trnavská arcidiecézna charita je zapojená v projekte, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Charitná opatrovateľská služba

Čo ponúkame?

 • Pomoc pri zvládaní sebaobslužných úkonov, napr. pomoc pri hygiene, stravovaní, obliekaní
 • Pomoc v domácnosti
 • Nákup potravín
 • Umytie riadu, bežné upratovanie
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
 • Dohľad

Ďalšie činnosti

Komu poskytujeme opatrovateľskú službu? 

V závislosti od aktuálnych možností vieme poskytnúť opatrovateľskú službu nielen žiadateľom s Rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ale aj bez Rozhodnutia. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rozsahu min. ½ hod, max. 8 hod denne počas pracovných dní.

Zásady poskytovania opatrovateľskej služby

 • Vychádzame z kresťanských zásad a etických noriem
 • Rešpektujeme práva, dôstojnosť a súkromie klienta
 • Uplatňujeme nestranný a individuálny prístup ku každému klientovi

Postup v prípade Vášho záujmu o terénnu opatrovateľskú službu

Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti Lekársky nález a Potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára .
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ mimo Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. K žiadosti priloží buď vyplnené a potvrdené od obvodného lekára Vyjadrenie lekára, alebo fotokópiu prepúšťacej správy, pokiaľ bol žiadateľ v poslednom polroku hospitalizovaný
 3. Vyplnené a podpísané písomné materiály odovzdá na Spoločnom obecnom úrade, Kollárova 8, Trnava

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestom Trnava alebo Spoločným obecným úradom, vrátane vydaného posudku
 2. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za kalendárny rok, v ktorom žiadateľ službu žiada
 3. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 4. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Cenník za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby

Cenník na rok 2022

Aký je rozdiel medzi ADOS a Terénnou opatrovateľskou službou?

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

Terénna opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek v domácnosti klienta úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.

Dotazník spokojnosti prijímateľov terénnej opatrovateľskej služby

Kontakt

Adriana Krajčovičová Vedúca opatrovateľskej služby
Mgr. Adriana Krajčovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 362 875 alebo mailom: chsvr@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

17. sep 2021

Blog

Opatrovateľka. Veľká pomoc, ktorú si nemôže dovoliť každý

Sily odchádzajú, nabaľujú sa zdravotné problémy a starší človek sa už nevedie […]

Radíme vám: Ako vybaviť odkázanosť na opatrovateľskú službu

Potrebujete vy alebo váš rodinný príslušník opatrovateľku? Pred tým, ako vám ju […]

Vozík aj polohovacia posteľ. Doručujeme ich rýchlo a za symbolickú cenu

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Taký je aj prípad […]

Polohovacia posteľ aj vozík pre imobilných. Ako a kde ich zaobstarať?

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Často po nich skončí […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

18. júl 2018

Blog

Dvadsať rokov opatrovateľkou

Ako ôsmačka na základnej škole som sa rozhodovala pre strednú školu. Bavilo […]

11. júl 2018

Blog

Pomoc v situáciách, ktoré sú každodennou skúškou

Seniorovi, ktorý zostane sám, sa môže život rýchlo prevrátiť hore nohami. To […]