Opatrovateľská služba

Našim poslaním je poskytovať opatrovateľskú službu starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu, resp. nechcú zabezpečiť príbuzní. Je poskytovaná priamo v domácnosti kvalifikovanými opatrovateľkami, v zmysle  Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Čo ponúkame?

 • Pomoc pri zvládaní sebaobslužných úkonov, napr. pomoc pri hygiene, stravovaní, obliekaní
 • Pomoc v domácnosti
 • Nákup potravín
 • Donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
 • Dohľad

Ďalšie činnosti

Komu poskytujeme opatrovateľskú službu? 

Naše služby poskytujeme občanom na základe rozhodnutia mesta alebo obce o odkázanosti občana na opatrovateľskú službu. Poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť, ktorá nepresahuje tri hodiny denne. V súčasnosti Vám naše služby môžeme poskytnúť v Šali a v Trnave.

Zásady poskytovania opatrovateľskej služby

 • Vychádzame z kresťanských zásad a etických noriem
 • Rešpektujeme práva, dôstojnosť a súkromie klienta
 • Uplatňujeme nestranný a individuálny prístup ku každému klientovi

Charitatívna služba v rodinách Trnava (ChSvR)

Postup v prípade Vášho záujmu o opatrovateľskú službu

Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti lekársky nález ošetrujúceho lekára
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 2. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 3. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Kontakt

Adresa

ChSvR Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

vedúca CHSvR  Trnava

Mgr. Adriana Krajčovičová
telefón: +421 33 55 11 396
mobil: +421 948 362 875
e-mail: chsvr@charitatt.sk

Komu poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť?

Občanom mesta Trnava, na základe Rozhodnutia mesta o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Cenník za poskytovanie opatrovateľskej služby Charitatívnou službou v rodinách Trnava a trnavský samosprávny kraj

Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) v súlade s ustanoveniami §5 ods. 4 až 8 Smernice TTADCH č. 3/2010 Poskytovanie opatrovateľskej služby v pôsobnosti Trnavskej arcidiecéznej charity, určenie a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, stanovuje pre stredisko Charitatívna služba v rodinách Trnava a trnavský samosprávny kraj nasledovný cenník: