Naše služby

Terénna opatrovateľská služba

Viac o službe

Poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu, resp. nechcú zabezpečiť príbuzní. Kvalifikované opatrovateľky prichádzajú priamo do domácností a poskytujú služby, v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

Terénna opatrovateľská služba sa na vízii a poslaní Trnavskej arcidiecéznej charity podiela svojou činnosťou zameranou na starostlivosť o seniorov v meste Trnava a okolí žijúcich vo svojej domácnosti.

Trnavská arcidiecézna charita je zapojená v projekte, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Charitná opatrovateľská služba

Čo ponúkame?

 • Pomoc pri zvládaní sebaobslužných úkonov, napr. pomoc pri hygiene, stravovaní, obliekaní
 • Pomoc v domácnosti
 • Nákup potravín
 • Umytie riadu, bežné upratovanie
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
 • Dohľad

Ďalšie činnosti

Komu poskytujeme opatrovateľskú službu? 

V závislosti od aktuálnych možností vieme poskytnúť opatrovateľskú službu nielen žiadateľom s Rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ale aj bez Rozhodnutia. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rozsahu min. ½ hod, max. 8 hod denne počas pracovných dní.

Zásady poskytovania opatrovateľskej služby

 • Vychádzame z kresťanských zásad a etických noriem
 • Rešpektujeme práva, dôstojnosť a súkromie klienta
 • Uplatňujeme nestranný a individuálny prístup ku každému klientovi

Postup v prípade Vášho záujmu o terénnu opatrovateľskú službu

Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti Lekársky nález a Potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára .
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ mimo Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. K žiadosti priloží buď vyplnené a potvrdené od obvodného lekára Vyjadrenie lekára, alebo fotokópiu prepúšťacej správy, pokiaľ bol žiadateľ v poslednom polroku hospitalizovaný
 3. Vyplnené a podpísané písomné materiály odovzdá na Spoločnom obecnom úrade, Kollárova 8, Trnava

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestom Trnava alebo Spoločným obecným úradom, vrátane vydaného posudku
 2. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za kalendárny rok, v ktorom žiadateľ službu žiada
 3. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 4. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Aký je rozdiel medzi ADOS a Terénnou opatrovateľskou službou?

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

Terénna opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek v domácnosti klienta úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.

Dotazník spokojnosti prijímateľov terénnej opatrovateľskej službyCenník

Kontakt

Alena Moravčíková Vedúca opatrovateľskej služby
Ing. Alena Moravčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 362 875
opatrovatelska.sluzba@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 16:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 362 875 alebo mailom: opatrovatelska.sluzba@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

20. máj 2024

Opatrovateľská služba

Prijmeme opatrovateľky

Ľudské, spoľahlivé, profesionálky, také meno majú charitné opatrovateľky. V našom skvelom tíme […]

Radíme vám: Ako vybaviť odkázanosť na opatrovateľskú službu

Potrebujete vy alebo váš rodinný príslušník opatrovateľku? Pred tým, ako vám ju […]

17. sep 2021

Blog

Opatrovateľka. Veľká pomoc, ktorú si nemôže dovoliť každý

Sily odchádzajú, nabaľujú sa zdravotné problémy a starší človek sa už nevedie […]

Vozík aj polohovacia posteľ. Doručujeme ich rýchlo a za symbolickú cenu

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Taký je aj prípad […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Polohovacia posteľ aj vozík pre imobilných. Ako a kde ich zaobstarať?

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Často po nich skončí […]

18. júl 2018

Blog

Dvadsať rokov opatrovateľkou

Ako ôsmačka na základnej škole som sa rozhodovala pre strednú školu. Bavilo […]

11. júl 2018

Blog

Pomoc v situáciách, ktoré sú každodennou skúškou

Seniorovi, ktorý zostane sám, sa môže život rýchlo prevrátiť hore nohami. To […]