IROP – Centrum pomoci človeku Trnava

IROP – Centrum pomoci človeku Trnava

Prijímateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Názov projektu: Centrum pomoci človeku Trnava

Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021X018

Miesto realizácie projektu: Hlavná 43, 917 01 Trnava

Informácie o projekte:

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje svoje služby v Centre pomoci človeku Trnava pre ľudí bez domova od roku 2012. Je to jediné nízkoprahové denné centrum v Trnave. Doterajší technický stav budovy, v ktorej sa centrum nachádza, je nevyhovujúci a vyžaduje urýchlenú rekonštrukciu. Trnavská arcidiecézna charita sa preto zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-PO2-SC211-2018-27 a na realizáciu tohto projektu
získala nenávratný finančný príspevok.

Cieľom projektu je:
 • zlepšenie prístupu k sociálnej službe nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova zvýšením kapacity zariadenia,
 • zlepšenie sociálneho začlenenia ľudí bez domova zvýšením kvality poskytovaných sociálnych služieb – sociálneho poradenstva,
 • zabezpečenie základných životných potrieb pre ľudí bez domova a zvýšenie ich motivácie k začleneniu sa do spoločnosti.
Stanovené ciele budú dosiahnuté realizáciou nasledujúcich aktivít:

Aktivita č. 1 Centrum pomoci človeku a exteriérové priestory

Cieľ aktivity „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov pre zvýšenie kapacity zariadenia a rozšírenie priestorov pre sociálne poradenstvo“ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie stavebných úprav. Táto aktivita je zameraná na rekonštrukciu existujúcich priestorov v prvom nadzemnom podlaží a ich rozšírenie prostredníctvom stavebných úprav v podkroví budovy. Rekonštruované a rozšírené priestory vytvoria vhodné podmienky pre:

 • prípravu a výdaj stravy a potravín,
 • vykonávanie základnej osobnej hygieny klientov – oddelene pre mužov, ženy, imobilných klientov,
 • individuálne aj skupinové sociálne poradenstvo,
 • skladové priestory,
 • prácu s klientmi v exteriéri,
 • prácu s telesne postihnutými klientmi v bezbariérovom prostredí.

Aktivita č. 2 Nákup materiálno – technického vybavenia a motorového vozidla

Cieľ aktivity „Obstaranie materiálno-technického vybavenia zameraného na zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby pre existujúcich aj nových klientov zariadenia“ bude dosiahnutý prostredníctvom obstarania vnútorného vybavenia priestorov centra (šatníkové skrine, nábytok do jedálne, kancelárskych a spoločenských priestorov) a obstaraním motorového vozidla.

Aktivita č. 3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Cieľ aktivity „Stavebné práce na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy“ bude dosiahnutý realizáciou energetických opatrení, predovšetkým:

 • zateplením strešných a obvodových konštrukcií,
 • výmenou otvorových konštrukcií,
 • výmenou ústredného vykurovania.

Obnovou obvodových a strešných konštrukcií sa zníži energetická náročnosť budovy a predĺži sa jej životnosť. Zároveň sa obnoví statická a požiarna bezpečnosť, ako aj tepelná a akustická ochrana.

Po ukončení projektu bude:
 • renovovaných a vytvorených 819,57 m2 podlahovej plochy budovy,
 • renovovaná jedna verejná budova v mestskej oblasti,
 • vytvorená celková kapacita 300 miest v nízkoprahovom dennom centre,
 • znížená ročná spotreba primárnej energie v budove o 216 325,5 kWh/rok a
 • dôjde k odhadovanému ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov o 47,18 t ekv. CO2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 380 653,99 EUR

Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 85%

Spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu: 10%

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa: 5%

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Verejné obstarávanie
Objednávky