Naše služby

Integračné centrum -
Centrum podpory

Viac o službe

Integračné centrum – Centrum podpory  Trnavskej arcidiecéznej charity je zamerané na pomoc osobám s cudzou štátnou príslušnosťou a ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Projekt je súčasťou Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá v rámci aktuálnych potrieb aktívne pomáha k svojpomoci núdznym s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti, zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja. Poslaním projektu je pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných, sprevádzať ich životnou cestou a vytvárať priestor pre dobrovoľnícke aktivity.

Cieľová skupina: klient s cudzou štátnou príslušnosťou, sociálne ohrozené skupiny klientov a ich deti, seniori.

Víziou projektu je aktivizácia cieľovej skupiny ľudským a priateľským prístupom a zvyšovanie ich kvality života, znižovanie sociálnych nerovností, zvyšovanie povedomia majoritnej spoločnosti o problémoch osôb s cudzou štátnou príslušnosťou.

Adresa:
Integračné centrum – Centrum podpory
Saleziánska 21
917 01 Trnava

Služby poskytované v novootvorenom priestore Integračného centra  – Centra podpory na Saleziánskej ulici v Trnave majú ambulantnú formou.

Pre klientov Integračného centra – Centra podpory realizujeme nasledovné činnosti:

  • sociálne poradenstvo – poskytované edukovanými zamestnancami,
  • sociálna rehabilitácia – poskytovaná terapiou práce, pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie, kde má klient možnosť si vybudovať pracovný návyk a rozvoj pracovných činností,
  • pomoc pri pracovnom uplatnení – poskytovanie informácií klientovi, ktoré sú vhodné pre adekvátne uplatnenie sa na trhu práce, informovanie klienta o voľných pracovných pozíciách, komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi,
  • rozvoj pracovných zručností – adresná komunikácia medzi organizáciami s pracujúcimi podobným typom klienta, centrum je nápomocné pri uplatňovaní si vzdelania z otcovskej krajiny, informovanie klienta o rekvalifikačných kurzoch.
  • vzdelávacie kurzy – poskytovanie rôznych typov kurzov, kam patrí: kurz anglického jazyka, kurz slovenského jazyka, rozvoj digitálnych zručností
  • interaktívno-vzdelávacie aktivity – vzdelávanie klientov zo slovenského a anglického jazyka v teréne
  • Montessori dielničky – zameranie sa na motoriku detí vo veku 2 až 5 rokov

V centre sa realizujú  aktivity, ktoré sú pre klienta využiteľné nielen v bežnom živote, ale hlavne v uplatnení sa na trhu práce a pri správnej socializácii medzi majoritnú spoločnosť.

Otváracie hodiny

 

Otváracie hodiny

Pondelok: 9:00 – 15:00
Utorok: 9:00 – 15:00
Streda: 9:00 – 15:00
Štvrtok: 9:00 – 15:00
Piatok: nestránkový deň

Kontakt

 

zakladná fotka Koordinátorka
PhDr. Kristína Pauerová, PhD.
kristina.pauerova@charitatt.sk
0947 975 086
zakladná fotka Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Mária Mikulčíková
maria.mikulcikova@charitatt.sk
0947 953 192
zakladná fotka Asistent sociálnej práce
Bronislava Mikušová
bronislava.mikusova@charitatt.sk
0948 775 693
zakladná fotka Terénny sociálny pracovník
Yulyia Sabolová
yulyia.sabolova@charitatt.sk
0948 625 550

Sme dostupní na Facebooku: Integračné centrum – Centrum podpory, ale kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom aplikácie WhatsApp, Viber či Telegram. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.