Aktuality

Čo máme nové?

Popis činností, kompetencií a zodpovednosti hlavných spolupracovníkov farskej charity

pridal: Júlia Kubicová | dátum: 24. mája 2022 | kategória: Farské charity

Vedúci FCH

• je zodpovedný za organizáciu činnosti,
• za organizáciu samostatných projektov FCH,
• za voľbu spolupracovníkov a použitie financií FCH,

• zabezpečuje kontakt s správcom farnosti a udržiava kontakty s TACH,
• podľa svojich možností a schopností sa zúčastňuje priamo niektorej charitatívnej činnosti,
• zabezpečuje informácie a propagáciu o FCH,
• získava potrebných darcov,
• zastupuje FCH na stretnutiach pastoračnej rady farnosti (ak je zriadená),
• podporuje teamovú spoluprácu dobrovoľníkov,
• vedie vstupné pohovory s dobrovoľníkmi a pomáha im pri zaradení do služby ako animátor,
• overuje Identifikačné preukazy dobrovoľníkov FCH,
• v prípade potreby deleguje po dohode niektoré z týchto činnosti ďalším dobrovoľníkom FCH.

Tajomník FCH – zástupca vedúceho FCH

• vedie celú agendu a korešpondenciu FCH,
• podieľa sa na plánovaní a organizovaní činnosti,
• eviduje dostupné informácie o potrebách vo farnosti,
• vedie zoznam kontaktných adries a poskytnutých služieb,
• zároveň zaznamenáva mená a adresy darcov,
• zastupuje vedúceho FCH počas jeho neprítomnosti,
• spracováva výročnú správu,
• eviduje preukazy dobrovoľníkov,
• pri práci s osobnými údajmi dodržuje GDPR agendu,
• eviduje odpracovane hodiny dobrovoľníkov a vystavuje potvrdenie na 2 resp. 3% dane.

Pokladník FCH

• vedie presnú evidenciu príjmov, výdavkov a všetkých vecných darov podľa pokynov a v súlade s účtovníctvom farnosti.
• pripravuje podklady pre Výročnú správu FCH,
• ak je potreba zriadenia, odporúčame, aby právo disponovať s účtom FCH mal vedúci FCH a pokladník FCH,
• kontrolnú úlohu vedenia účtu vykonáva správca farnosti alebo ním poverený člen ekonomickej rady farnosti.


Práva a povinnosti dobrovoľníkov FCH

1. Dobrovoľník má právo na získanie jasných informácií o organizácii charity, jej činnostiach a úlohách, ktoré sa od neho v charite očakávajú ako aj usmernení potrebných na vykonávanie dobrovoľníckych činností.

2. Prácu dobrovoľníka koordinuje vedúci farskej charity alebo ním delegovaný vedúci tímu.

3. Je povinnosťou dobrovoľníka informovať vedúceho farskej charity o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť jeho vhodnosť pre prácu.

4. Dobrovoľník je povinný dodržiavať organizačné a prevádzkové predpisy, a iné vnútorné predpisy, ako aj zdravotné a bezpečnostné predpisy svojej organizácie.

5. Dobrovoľník je povinný informovať vedúceho farskej charity o akýchkoľvek problémoch alebo ťažkostiach, ktoré ohrozujú jeho činnosť. Ak dobrovoľník nemôže z dôvodu prekážky vykonávať svoje povinnosti, musí to oznámiť vedúcemu farskej charity.

6. Dobrovoľník je povinný svoju činnosť vykonávať osobne v súlade s platnými zákonmi, profesijnými a etickými normami a pokynmi svojej organizácie: bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti alebo náboženstvo. Porušenie uvedených vecí je závažným priestupkom.

7. Dobrovoľník pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vo verejnom záujme musí uchovávať dôverné osobné údaje, o ktorých sa dozvie v priebehu svojich činností, ako aj všetky úradné informácie, fakty a údaje, o ktorých sa dozvedel. Informácie o dobrovoľníckych činnostiach vo verejnom záujme možno oznámiť tretej strane iba na základe písomného súhlasu charity. Na komunikáciu s médiami o dobrovoľníckej činnosti má oprávnenie iba s predchádzajúcim súhlasom vedúceho farskej charity.

8. Dobrovoľník súhlasí so spracovaním osobných údajov vo vyhlásení. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je prílohou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

9. Dobrovoľník je povinný odmietnuť splnenie pokynu, ktorého vykonanie by priamo ohrozilo život, fyzickú integritu alebo zdravie inej osoby.

10. Dobrovoľník nie je povinný riadiť sa pokynmi svojej organizácie, ak by jeho vykonávanie priamo ohrozilo život dobrovoľníka, jeho fyzickú integritu alebo zdravie alebo ak by jeho vykonávanie porušovalo zákon alebo jeho zmluvu s TACH.

11. Ak je pravdepodobné, že vykonanie pokynu spôsobí škodu, musí na to dobrovoľník upozorniť osobu, ktorá pokyn vydala.

12. Dobrovoľnú prácu počas katastrofy môže vykonávať výlučne iba spôsobom predpísaným diecéznou charitou a v súlade s pokynmi určeného vedúceho. Môže požiadať o dobrovoľnú prácu vykonanú pri príležitosti premiestnenia, o prijatí ktorého rozhodne vysielajúca organizácia.

13. Farská charita má právo odmietnuť spoluprácu s dobrovoľníkom ak:
• zápasí so závažnou duševnou chorobou takého druhu, že by pokračujúca činnosť ohrozovala samotného dobrovoľníka, ostatných alebo službu charity,
• jeho správanie je pre farskú charitu spoločenstvo dobrovoľníkov nebezpečné a rušivé,
• žije spôsobom, ktorý je v rozpore s kresťanskou morálkou,
• činnosť dobrovoľníka je v rozpore so zásadami charity.

14. Farská charita má právo požadovať, prijímať a monitorovať spätnú väzbu o činnostiach vykonávaných dobrovoľníkom.

15. Farská charita môže vydať osvedčenie pre dobrovoľníka o tom, že dobrovoľník vykonával dobrovoľnícku činnosť pre charitu.