Aktuality

Čo máme nové?

Radíme vám: Ako vybaviť odkázanosť na opatrovateľskú službu

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 8. mája 2023 | kategória: Opatrovateľská služba

Potrebujete vy alebo váš rodinný príslušník opatrovateľku? Pred tým, ako vám ju jeden z poskytovateľov pridelí, odporúčame vám vybaviť si odkázanosť na túto sociálnu službu.

Na úvod dôležitá informácia: opatrovateľskú službu nehradí poisťovňa, a tak musí niesť náklady človek, ktorý opatrovateľa potrebuje, respektíve jeho rodina. Pokiaľ však má doklad o tom, že je na takúto pomoc odkázaný, významnú časť sumy za neho zaplatí obec alebo mesto, kde žije.

Rozdiel je v cene
Žiadateľ, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, zaplatí za hodinu opatrovateľskej služby 3,60 €, pokiaľ ide o pravidelnú dennú službu. Pokiaľ ide o nepravidelnú službu (rôzny deň a čas podľa požiadavky klienta), zaplatí 7,20 €. Bez rozhodnutia o odkázanosti stojí hodina opatrovateľskej služby 9,80 €.

Ďalšie výhody
Žiadateľ s odkázanosťou na opatrovateľskú službu dostane opatrovateľku rýchlejšie ako človek bez odkázanosti. Štát podporuje opatrovateľskú službu prostredníctvom projektov, mnohé opatrovateľky sú zamestnané práve cez projekt. Jednou z hlavných podmienok je, že takto zamestnané opatrovateľky sa môžu starať len o ľudí so schválenou odkázanosťou na službu.

Ako a kde odkázanosť vybaviť
Záleží na tom, či ide o žiadateľa z Trnavy alebo okolitých obcí. Všetky žiadosti sú dostupné na webových stránkach Trnavskej arcidiecéznej charity, pre Trnavčanov na webe Strediska sociálnej starostlivosti (V. Clementisa 51, Trnava), pre ľudí z okolia Trnavy na webe Spoločného obecného úradu, (Kollárova 8, Trnava). Tlačivá si môžu žiadatelia prevziať aj osobne na uvedených adresách. Stáva sa, že obec vydáva odkázanosť na sociálnu službu sama, takto to funguje napríklad v Smoleniciach. Preto odporúčame, aby sa žiadatelia obrátili najskôr na obecný alebo mestský úrad, kde ich usmernia. Každé mesto alebo obecný úrad môže mať vizuálne iný druh tlačiva a môže vyžadovať aj iný počet dokumentov.

Postup v prípade Vášho záujmu o terénnu opatrovateľskú službu
Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti Lekársky nález a Potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára .
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ mimo Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. K žiadosti priloží buď vyplnené a potvrdené od obvodného lekára Vyjadrenie lekára, alebo fotokópiu prepúšťacej správy, pokiaľ bol žiadateľ v poslednom polroku hospitalizovaný
 3. Vyplnené a podpísané písomné materiály odovzdá na Spoločnom obecnom úrade, Kollárova 8, Trnava

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestom Trnava alebo Spoločným obecným úradom, vrátane vydaného posudku
 2. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za kalendárny rok, v ktorom žiadateľ službu žiada
 3. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 4. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Trnavčania
Občan mesta Trnava si vybaví odkázanosť v Stredisku sociálnej starostlivosti (p. Zišková, tel. 033/323 66 12). Potrebuje: žiadosť na posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, lekársky nález a potvrdenie o bezinfekčnosti. Žiadosť si vypíše žiadateľ sám, posledné dve tlačivá vypíše a potvrdí ošetrujúci lekár žiadateľa. Všetky tri vyplnené a podpísané tlačivá odovzdáva žiadateľ v Stredisku sociálnej starostlivosti u pani Ziškovej.

Okolie Trnavy
Žiadatelia z okolitých obcí si vybavia odkázanosť na Spoločnom obecnom úrade (p. Gavenčiaková, tel.č. 033/55 64 710). Potrebovať budú dve tlačivá: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu. Vyjadrenie lekára môže byť nahradené kópiou prepúšťacej správy z nemocnice, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov.

Ako ďalej
Keď žiadateľ o sociálnu službu odovzdá tlačivá na príslušnom úrade, telefonicky ho bude kontaktovať sociálny pracovník a dohodne si s ním stretnutie v domácnosti klienta. Vypracuje sociálny a zdravotný posudok aj konečné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Dokument podpíše primátor, respektíve starosta. Vybavenie odkázanosti trvá približne 2-3 týždne.

Potrebujete opatrovateľku?
Ste odkázaný na pomoc opatrovateľky, alebo potrebuje takúto podporu váš blízky? Opatrovateľky Trnavskej arcidiecéznej charity sú tu, aby vám pomohli. Naša opatrovateľka prichádza do domácnosti odkázaného človeka na jednu až osem hodín denne. Pomáha mu pri hygiene, vymieňa inkontinenčné pomôcky, pripravuje a podáva stravu, sprevádza ho k lekárovi alebo na úrad, poskytuje mu dohľad počas dňa, zabezpečuje bežné upratovanie v domácnosti. Trnavská arcidiecézna charita poskytuje túto službu od roku 1999. Zamestnáva výlučne opatrovateľky, ktoré absolvovali odborné vzdelávanie a počas roka im poskytuje pravidelné školenia. Zverte vášho núdzneho do rúk organizácie, ktorej môžete dôverovať.

Alena Moravčíková Vedúca opatrovateľskej služby
Ing. Alena Moravčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 362 875
opatrovatelska.sluzba@charitatt.sk