Aktuality

Čo máme nové?

Osobný bankrot pomáha ľuďom začať odznova

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 8. októbra 2020 | kategória: Novinky

Z kolotoča dlhov sa len ťažko zoskakuje. Človek s finančnými problémami nevie riešiť svoju situáciu, starú podlžnosť platí novou a živí tak obrovský balvan, ktorý vlastnou pomocou nedokáže odhodiť. Riešením môže byť osobný bankrot, inak povedané, vyhlásenie konkurzu.

V tomto článku sa dočítate

  • kto môže o osobný bankrot požiadať
  • ako má postupovať
  • kto človeku v núdzi s osobným bankrotom pomôže
  • kto sa snaží z jeho situácie nekalým spôsobom vyťažiť
  • v akej situácii je človek po vyhlásení bankrotu
  • ktoré dlhy mu napriek konkurzu zostávajú

Bez východiska

Marián mal život pred sebou, no prišli drogy, ktoré rozbili rodinné vzťahy. Jeho závislosť naberala na obrátkach, on však liečbu odmietal a padal nezastaviteľne na dno. Skončil na ulici. Až keď takmer zomrel v nemocnici, súhlasil s liečením. Uspel. Zamestnal sa a našiel nový zmysel života. Za ten čas, keď sa brodil na dne, mu však narástli dlhy do extrémnych výšok a nedokázal ich splatiť. Silvia vychovávala sama tri deti. Bývali v podnájme a z invalidného dôchodku sa snažila platiť všetky náklady. Bez výživného od otca detí to však nemohla zvládnuť, nad dlžobami v takejto situácii nedokázala vyhrať.

Na charitu prichádzajú často riešiť svoju situáciu aj seniori, ktorí sa dostali do finančných problémov. Pre podvodníkov je jednoduché zneužiť ich dôveru alebo nevedomosť, no často sa stanú aj obeťami ich vlastnej rodiny. Ohrozenou skupinou sú tiež zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí si len ťažko nájdu uplatnenie a pravidelný príjem, z ktorého sa dá slušne žiť. Do dlhov sa dostávajú aj závislí ľudia, osoby, ktoré ukončili výkon trestu, či rodiny, ktoré sa z mesiaca na mesiac pretĺkajú životom a ich mesačný príjem visí na vlásku. Vychovávajú deti, platia nájomné, muž pracuje. Potom však prácu stratí, lebo príde sezóna, keď v danom odvetví prepúšťajú. Rodina nestačí splácať úver a ďalšie záväzky, zoberú si tak ďalšiu finančnú injekciu a jednu podlžnosť zachraňujú druhou. Dlhy v prípade takýchto osôb narastú do takých súm, ktoré by nesplatili, ani keby pracovali od rána do večera po zvyšok svojich životov.

Osobný bankrot ako záchrana

V takýchto bezvýchodiskových situáciách dokáže ľuďom v kríze pomôcť osobný bankrot. Zákonný proces, vďaka ktorému sa môže fyzická osoba alebo podnikateľ zbaviť svojich dlhov, má dve podoby. Prvou je vyhlásenie konkurzu. Podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ bude ochotný vzdať sa svojho majetku v prospech veriteľov. Druhý spôsob je splátkový kalendár, ktorý je výhodnejšou alternatívou pre dlžníkov, ktorí si chcú svoj majetok ponechať a sú schopní splácať súdom stanovené splátky. Ich výška pre nich zároveň nie je zdrvujúca.

Soňa Pobiecka ako špecializovaná sociálna poradkyňa Trnavskej arcidiecéznej charity pomáha žiadateľom pri oddlžovaní. Prepája ich s druhou stranou, Centrom právnej pomoci. Ide o organizáciu, ktorú zriadilo ministerstvo spravodlivosti a ako jediná je kompetentná poskytovať právnu pomoc občanom žiadajúcim o osobný bankrot. Na charitu za Soňou Pobieckou prichádzajú ľudia, ktorí nevlastnia žiaden majetok, a tak siahajú po prvej právnej možnosti, po vyhlásení konkurzu.

Zbaviť sa dlhov je však až posledným krokom, ku ktorému špecializovaná sociálna poradkyňa pri práci s ľuďmi v kríze pristupuje. „Pri oddlžovaní pomáham tým, ktorí sa zo svojej situácie už pozdvihli. Vyriešili svoju závislosť, bývanie, prácu a poslednou čerešničkou je osobný bankrot.“ Možnosť zbaviť sa dlhov totiž skutočne pomôže len človeku, ktorý si svoj život usporiadal. „Určite nemá význam vyhlasovať osobný bankrot u človeka, ktorý žije na ulici, pretože v jeho životnej situácii je viac ako pravdepodobné, že by sa mu dlhy kopili ďalej,“ hovorí Soňa Pobiecka. Práve v tomto je úloha sociálnych pracovníkov pri asistencii o osobný bankrot dôležitá. Situáciu ľudí v núdzi veľmi dobre poznajú a vedia tak rozoznať, komu osobný bankrot pomôže, u koho by jeho vyhlásenie ovocie neprinieslo a koho zámery pri využití oddlženia nie sú poctivé.

„Pri oddlžovaní pomáham tým, ktorí sa zo svojej situácie už pozdvihli. Vyriešili svoju závislosť, bývanie, prácu a poslednou čerešničkou je osobný bankrot,“ hovorí Soňa Pobiecka.

„Pri oddlžovaní pomáham tým, ktorí sa zo svojej situácie už pozdvihli. Vyriešili svoju závislosť, bývanie, prácu a poslednou čerešničkou je osobný bankrot,“ hovorí Soňa Pobiecka.

Krok za krokom

Prvou vecou, ktorú musí žiadateľ o osobný bankrot urobiť, je objednať sa v Centre právnej pomoci (ďalej CPP) na konzultáciu. CPP je jediná inštitúcia, ktorá môže právne zastupovať žiadateľov o osobný bankrot a zasiela žiadosť o oddlženie na súd. Súd ju následne posudzuje a zaujme stanovisko. Všetky služby spojené s osobným bankrotom sú v CPP pre žiadateľov bezplatné. Po rozhovore v centre musí žiadateľ doložiť viaceré dokumenty, ktoré dosvedčujú jeho životnú situáciu. Práve s dokladovaním potrebných podkladov vedia žiadateľom o osobný bankrot veľmi pomôcť špecializovaní poradcovia. „Mnohí ľudia, s ktorými pracujem, nerozumejú týmto informáciám, preto ich často aj sprevádzam v CPP a krok za krokom im pomáham dokladovať všetky dokumenty,“ vysvetľuje Soňa Pobiecka.

V Centre právnej pomoci dostanú ľudia odbornú pomoc bezplatne

V Centre právnej pomoci dostanú ľudia odbornú pomoc bezplatne

Kto môže o osobný bankrot požiadať? Človek, ktorý má minimálne jednu exekúciu staršiu ako jeden rok. Ku konaniu uvedie zoznam všetkých veriteľov, teda fyzických osôb a spoločností, ktorým dlhuje peniaze, a to aj prípady, keď voči nemu ešte nebola začatá exekúcia. Žiadateľ ďalej vyhlási, že za posledných desať rokov nebol voči nemu vyhlásený konkurz. V životopise uvedie informácie o jeho živote, práci, zdravotnom stave. Práve na tieto informácie často prihliada súd pri rozhodovaní o osobnom bankrote, pretože objasňujú, či má žiadateľ čestný zámer. Napokon priloží čestné vyhlásenie, že všetky informácie sú pravdivé.

Súd má o takto skompletizovanej žiadosti rozhodnúť do dvoch týždňov. Voči vyhlásenému konkurzu sa môžu ešte odvolať veritelia, teda ľudia a subjekty, voči ktorým mal žiadateľ o osobný bankrot podlžnosť. Ak sa tak nestane, žiadateľ sa zbavuje všetkých podlžností. Celý proces môže podľa Sone Pobieckej trvať tri až päť mesiacov, ľudí, ktorí žiadajú o osobný bankrot totiž pribúda a v CPP potrebujú viac času na spracovanie ich žiadostí.

A čo potom

Soňa Pobiecka hovorí, že ak je žiadosť skompletizovaná správne a žiadateľ preukáže svoj poctivý zámer, súd obvykle vyhovie v jeho prospech. „Celkovo som asistovala pri päťdesiatke osobných bankrotov, z nich desať je práve v podaní. Tých štyridsať, ku ktorým sme s klientmi kompletizovali všetky potrebné dokumenty, súd vyhlásil.“

Po vyhlásení konkurzu odpadne človeku veľké bremeno, o to viac by sa však mal snažiť zapracovať na svojej budúcnosti. Dlhy na sociálnej poisťovni síce splatiť nemusí, no pokiaľ to neurobí, nemôže počítať s dôchodkom. Skutočnosť, že voči nemu bol vyhlásený konkurz, je tiež uvedená v registri úpadcov, ku ktorému majú prístup aj banky. Žiadna z nich mu tak v budúcnosti už nebude ochotná poskytnúť úver, pretože by to bolo príliš veľké riziko. Šesť rokov po vyhlásení konkurzu nebude môcť ďalej vlastniť majetok, ani vyhrať či zdediť peniaze. Ak sa tak stane, pôjde tento zisk v prospech veriteľov.

Verte tým správnym

Aj v tomto prípade sa nájdu spoločnosti, ktoré chcú nekalým spôsobom zarobiť na zúfalej situácii ľudí. Prezentujú sa ako tí, ktorí pomôžu s vyhlásením osobného bankrotu, za takéto poradenstvo pritom pýtajú aj šesťsto eur. Keďže v posledných rokoch záujem o vyhlásenie konkurzu rastie, spoločnosti sa masovo prezentujú na internete, kde ľudia vyhľadávajú informácie. „Ľudia by v žiadnom prípade nemali využívať služby takýchto spoločností,“ varuje Soňa Pobiecka. Na žiadateľov apeluje, aby prišli do Centra právnej pomoci. „Oni sú jediní, ktorí môžu žiadateľa o osobný bankrot zastupovať. Pomoc od pofidérnych spoločností navyše nie je stopercentná. Preto, ak žiadateľ potrebuje asistenciu s vyplnením dokumentácie, obrátiť by sa mal na špecializovaných sociálnych poradcov. Za poradenstvo k vyhláseniu konkurzu by za žiadnych okolností nemal nikomu nič platiť,“ dodáva Soňa Pobiecka.

Tri podmienky osobného bankrotu

O osobný bankrot (vyhlásenie konkurzu) môže požiadať človek alebo právnická osoba

  1. voči ktorej je vedené daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná sociálnou poisťovňou, alebo výkon dražby.
  2. ktorá je platobne neschopná, to znamená, že 180 dní po lehote splatnosti nedokáže splatiť aspoň jeden peňažný záväzok.
  3. ktorá má poctivý zámer, teda úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov bez toho, aby robil obštrukcie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Okrem toho musí poskytnúť maximálnu potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že má riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

Ktoré dlhy zostávajú aj po konkurze

Zákon pozná niekoľko finančných záväzkov, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje. Ide o výživné na dieťa, zabezpečenú pohľadávku – napríklad hypotéku, ďalej o pohľadávku, ktorú musí žiadateľ o osobný bankrot uhradiť za spôsobené škody. Oddlžený nebude ani o pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, peňažný trest podľa trestného konania, o nepeňažné pohľadávky a pohľadávku z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Ľuďom, ktorí vyhlásili osobný bankrot, banky len tak ľahko peniaze nepožičajú.

Ľuďom, ktorí vyhlásili osobný bankrot, banky len tak ľahko peniaze nepožičajú.

Kde sú Centrá právnej pomoci

Každý človek, ktorý chce požiadať o osobný bankrot, sa musí objednať na konzultáciu do Centra právnej pomoci. Najlepší spôsob je zavolať na číslo 0650 105 100, kde žiadateľa objednajú do jednej z kancelárií alebo konzultačných pracovísk. Pre orientáciu uvádzame ich zoznam na území, kde distribuujeme Charitný spravodaj (od Nového Mesta nad Váhom po Komárno).

Kancelárie sú stále pôsobiská, ktoré fungujú počas pracovných dní

Trnava
Pekárska 11
územná pôsobnosť pre okresy Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec a Piešťany
Komárno
Župná 14
územná pôsobnosť pre okresy Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda
Trenčín
Hviezdoslavova 3
územná pôsobnosť pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava a Myjava
Nitra
Štúrova 22 (budova VBC, 3. poschodie
Územná pôsobnosť pre okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa

Konzultačné pracoviská sú vysunuté pracoviská, ktoré fungujú podľa potreby počas vyčlenených dní

Senica
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56
Galanta
Mestský úrad Galanta, prízemie Mierové nám. 940/1
určené aj pre Sereď