Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu – 2020

pridal: admin | dátum: 21. februára 2020 | kategória: Novinky

Jarná zbierka na charitu sa koná 1. marca 2020. Je to celoslovenská zbierka realizovaná v kostoloch, ktorej výnos je poukázaný na činnosť miestnej diecéznej charity, v našom prípade Trnavskej arcidiecéznej charity (TADCH). Tá je oficiálnou charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi s pôsobnosťou na území Trnavskej arcidiecézy. Pomáha núdznym bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznaniu.

Milí priatelia a podporovatelia, charita je činorodá láska. Je to každodenné prejavovanie našej viery v najrôznejších láskavých skutkoch voči našim blížnym. Tieto skutky oživujú našu vieru činorodou láskou.

Pozývam Vás vytvárať živé diecézne spoločenstvo veriacich. Trnavská arcidiecézna charita je Vašou charitou. Pozývame keždého ochotného zapojiť sa do nášho dobrovoľníckeho programu. Môžete tiež prispieť do zbierky potravín či poskytnúť inú materiálnu pomoc. Ale tentoraz Vás chcem úprimne poprosiť o spoluprácu formou finančnej podpory počas Jarnej zbierky na Charitu. Bez Vašej pomoci nedokážeme v takom rozsahu, účinne a adresne pomáhať. V mene našich klientov, zamestnancov i dobrovoľníkov Vám za Vašu štedrosť zo srdca ĎAKUJEM!

Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

Podporiť zbierku

Naše plány

Sme najväčšou charitatívnou organizáciou v Trnavskom kraji, čo nás ešte viac motivuje našu činnosť a služby rozvíjať. V nasledujúcom období plánujeme v našich praxou overených službách pokračovať a zároveň niektoré výrazne rozširovať a skvalitňovať. Výnos z Jarnej zbierky na Charitu chceme použiť najmä na rozvíjanie týchto troch charitných aktivít:

  1. Centrá pomoci človeku. Sú to centrá, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách, matkám samoživiteľkám s deťmi a ľuďom bez domova. Potreba týchto centier sa ukazuje vo viacerých mestách na území Trnavskej arcidiecézy.
  2. Farské charity. Neustále pracujeme na rozšírení a priblížení charity do jednotlivých dekanátov a farností Trnavskej arcidiecézy formou budovania siete farských charít.
  3. Sieť pomoci. Ide o charitatívny projekt, ktorý pomáha ľuďom v akútnej núdzi v celej Trnavskej arcidiecéze formou materiálnej a potravinovej pomoci. V projekte spájame ľudí, ktorí chcú poskytnúť pomoc a ľudí, ktorí pomoc potrebujú, lebo sa nachádzajú v krízových životných situáciách a nedokážu si už pomôcť sami.

Jesenná zbierka na charitu sa konala 1. decembra 2019.

Výnos zo zbierky bol 53 530,32 € a použili sme ho nasledovne:

Centrá pomoci človeku (Trnava a Piešťany) – 27 000 €
ľuďom v núdzi sme zabezpečili základné potreby (chlieb, maslo, kávu, čaj, lieky, potreby osobnej hygieny, riešenie existenčných problémov) pre 363 klientov z okresov Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda a Trnava.
Dom pokojnej staroby – 3 500 €
Klientom charitného Domu pokojnej staroby v Cíferi sa neustále snažíme vylepšovať ich pobyt. Aj vďaka Vašim milodarom títo klienti môžu zažívať dôstojný život vo svojom seniorskom veku.
Streetwork – 2 200 €
Vďaka podpore zo zbierky mohli naši dobrovoľníci vychádzať do ulíc Trnavy, kde poskytovali ľuďom bez domova skutočnú pomoc v ich ťažkej životnej situácií priamo v mieste ich zdržiavania sa. V roku 2019 terénni pracovníci zaznamenali viac ako 500 kontaktov s ľuďmi bez domova.
Dielňa sv. Heleny – 1 800 €
Zabezpečili sme materiál a náradie na výrobky, ktoré vyrábajú dobrovoľníci spolu s ľuďmi bez domova. Ide napr. o rôzne búdky a kŕmidlá pre zvieratká, kľakátka do kostolov, rôzne ručné výrobky, dekorácie a iné.
Dobrovoľníctvo – 3 000 €
Podarilo sa nám pokryť náklady na rozvoj a skvalitnenie dobrovoľníctva, ktoré sa v Trnavskej arcidiecéznej charite potešujúco rozvíja. V roku 2019 sa do nášho dobrovoľníckeho programu zapojilo viac ako 140 ľudí. V máji 2019 sa nám podarilo otvoriť prvú komunitnú kaviareň v Trnave, ktorej sme dali názov Špitálik. V tejto kaviarni sa angažujú predovšetkým dobrovoľníci z nášho dobrovoľníckeho programu.
Sieť pomoci (Potravinová a materiálna pomoc) – 6 500 €
Spájame tých, ktorí sú ochotní darovať potravinovú a materiálnu pomoc s tými, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Vďaka darcom sa nám podarí pokryť náklady na pohonné hmoty a údržbu dodávky a dopraviť pomoc priamo núdznemu človeku či rodine kdekoľvek v arcidiecéze. Každý mesiac takto pomáhame viac ako 130 rodinám v rámci celej Trnavskej arcidiecézy. Spolupracujeme s viac ako 20 farnosťami, v ktorých sa konajú každomesačné zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Každoročne prerozdelíme takmer 50 ton potravín a hygienických potrieb.
Farské charity – 2 500 €
Trnavská arcidiecézna charita sa zapojila do národného projektu budovania farských charít na území svojej arcidiecézy. Jednotlivé idiecézne charity začali systematicky pracovať na budovaní a podporovaní služieb núdznym ľuďom v konkrétnych farnostiach. Na podporu projektu farských charít sme zabezpečili informačné a propagačné materiály, zaplatili náklady spojené s dopravou. Spolupracujeme s viac ako 50 farnosťami a našu spoluprácu neustále prehlbujeme.
Iné projekty – 7 030,32 €
Na krytie nákladov súvisiacich s aktivitami vyčistenia autobusových zastávok s klientami charity, Hlinený dukát- projekt na alternatívne riešenie problému žobrania v mestách, či rozvoj aktivít počas Národného týždňa charity.

Podporiť zbierku

Taktiež nás môžte podporiť prevodom na účet účet: SK71 7500 0000 0040 0829 7855