Aktuality

Čo máme nové?

Ľudia bez domova nemôžu zostať doma

pridal: admin | dátum: 26. marca 2020 | kategória: Novinky

Výzva k okamžitým opatreniam v situácii pandémie ochorenia COVID-19 pre ochranu ľudí ohrozených stratou bývania alebo zažívajúcich bezdomovectvo.

Vážení členovia krízového štábu,

mieru ohrozenia, ktoré prináša ochorenie COVID-19 postupne všetci spoznávame. Dnes už však vďaka vedeckému poznaniu vieme, že najrizikovejšie faktory vedúce ku komplikáciám pri liečbe, a ktoré sú spojené s úmrtím v dôsledku tohto ochorenia, sú najmä vysoký vek a dlhodobo problematický zdravotný stav. Oba hlavné faktory sú široko zastúpené, priam charakteristické, pre ľudí bez domova, ako potvrdzuje aj publikácia od Ondrušovej a kol. (2016, Záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy v r. 2016).

Vláda aj médiá vyzývajú k solidarite voči ohrozeným seniorom a ľuďom s komplikovaným zdravotným stavom a zároveň vyzdvihujú ako kľúčové opatrenie v boji proti nákaze COVID-19 zdržiavať sa doma. Ako poskytovatelia sociálnych služieb, sociálni pracovníci z terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb pre ľudí bez domova a spolupracujúci odborníci, žiadame o to isté – solidaritu a zodpovedné opatrenia pre ochranu tejto ohrozenej skupiny obyvateľstva s cieľom naplniť protiepidemiologické opatrenia.

Ľudia bez domova sa nesmú stať cieľom zbytočných represívnych opatrení z dôvodu, že pre nich nebola zabezpečená adekvátna pomoc a podpora, bez ktorej ostávajú na ulici bez pomoci a nemajú kam ísť. Sami ľudia bez domova sa obávajú nákazy a chcú sa chrániť. K dnešnému dňu sú však vystavení nadmernému riziku – nemajú možnosť chrániť sa pred nákazou v domácej karanténe vzhľadom na absenciu vlastného bývania, stratili bežný spôsob obživy, ktorý im zabezpečoval aspoň dočasné bývanie či stravu, majú sťažený prístup k aktuálnym informáciám a k médiám, stratili prístup k pitnej vode a pre nedostatok ochranných prostriedkov sú vylúčení z užívania verejnej hromadnej dopravy, či vstupu do potravín a lekární, čo obmedzuje napĺňanie ich základných životných potrieb a bezpečia, ktoré si doposiaľ napĺňali napríklad využívaním roztrúsených sociálnych služieb.

Pritom práve sociálne služby sú v súčasnej mimoriadnej situácii nevyhnutná pomoc pre ich prijímateľov pri zabezpečovaní životných potrieb. Pre ochranu verejného zdravia a pre minimalizovanie rizika spojeného s infekciou SARSCoV-2 či strát na životoch, požadujeme pre ľudí ohrozených stratou domova alebo zažívajúcich bezdomovectvo nasledovné:

  1. zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov (respirátory FFP3, ochranné okuliare, štít, odev a rukavice, antibakteriálne gély na ruky, dezinfekčné prípravky na dezinfekciu priestorov), ktoré budú distribuované sociálnym službám pre ľudí bez domova ako pre ich prijímateľov tak aj pre pracovníkov týchto služieb na zabezpečenie ich fungovania,
  2. vyhlásenie dočasného moratória na vysťahovanie z akéhokoľvek bývania z dôvodu dlhu na nájme alebo ubytovaní (najmä nájomné byty, ubytovne) a to aj v prípade rozhodnutia súdu s cieľom nenavyšovať počet ľudí bez strechy nad hlavou exponovaných najväčšej miere ohrozenia,
  3. zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova (v maximálne dvojlôžkových izbách so samostatným sociálnym vybavením) nariadením využiť dostupné kapacity súkromného a verejného sektora k mimoriadnemu vyčleneniu voľných ubytovacích kapacít – pre ľudí bez domova počas ich dobrovoľnej karantény vzhľadom na vysoký vek či chronické zdravotné problémy, po prekonaní ochorenia a prepustení z nemocnice – a vyčlenením a zariadením štátnych budov a priestorov pre ľudí čakajúcich na výsledky testovania (48 hod) a pre tých s potvrdenou nákazou, ktorá však nevyžaduje hospitalizáciu,
  4. vyčlenenie financií pre podporu samospráv na zabezpečenie krízových opatrení v prospech znižovania rizík nakazenia sa ľudí vylúčených z bývania.

Na to, aby sme vo vyhlásenom núdzovom stave krajiny dokázali sociálne služby poskytovať bezpečným spôsobom, potrebujeme Vašu podporu, t.j. zabezpečenie krízového plánu a vyššie uvedených nevyhnutných potrieb pre obyvateľov SR ohrozených stratou bývania alebo zažívajúcich bezdomovectvo a sociálnych pracovníkov a ďalších pracovníkov sociálnych služieb, ktorí pracujú v prvej línií a vo vysoko rizikovom prostredí.

Vzhľadom na závažnosť situácie žiadame o okamžité jednanie.

S pozdravom podpísané organizácie:

Arcidiecézna charita Košice
Cyril Korpesio

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
Anna Ghannamová

Bratislavská arcidiecézna charita
Boris Hrdý

Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Jozef Kákoš

Diecézna charita Banská Bystrica
Radoslav Bujdoš

Diecézna charita Nitra
Juraj Barát

Diecézna charita Rožňava
Pavol Vilček

Diecézna charita Žilina
Peter Birčák

Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Sven Šovčík

Jazmín, n.o.
Viera Mrázová

Evanjelická diakonia
Ján Gasper

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
Jozef Matejovský

Gréckokatolícka charita Prešov
Peter Valíček

Komunita SantEgidio
Mária Dudová

Nadácia DEDO
Katarína Trembuláková, Mária Sutorčíková a Alena Vachnová

OÁZA – nádej pre nový život, n.o.
Peter Gombita

o.z. Odyseus
Dominika Jašeková

o.z. Equita
Lucia Roussier a Michaela Kostičová

o.z. Kresťania v meste
Lenka Antalíková

Občianske združenie Prima
Barbora Kuchárová

o.z. Proti prúdu, vydavateľ Nota Bene
Sandra Pázmán Tordová, Nina Beňová a Zuzana Pohánková

o.z. STOPA Slovensko
Pavol Sabela

o.z. Vagus
Petra Červená a Alexandra Kárová

Slovenská katolícka charita
Erich Hulman

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Vladislav Matej

SocioFórum
Lýdia Brichtová

Spišská katolícka charita
Pavol Vilček

Trnavská arcidiecézna charita
Miroslav Dzurech

Združenie STORM
Pavol Ščasný