Aktuality

Čo máme nové?

Zásady práce a spoločenstvo farskej charity

pridal: Júlia Kubicová | dátum: 24. mája 2022 | kategória: Farské charity

Farská charita je katolícke spoločenstvo farnosti a podľa toho by mali jej členovia žiť aj vo svojom okolí a v spoločnosti. Okrem lásky, prijatia a vzájomnej podpory členov ich spája aj modlitba. Na správnu a účinnú pomoc sú potrebné: láska, odbornosť a organizácia.

 • Členovia farskej charity vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne bez nároku na odmenu (protihodnotu). Za členstvo vo farskej charite sa neplatí žiadny členský poplatok.
 • Členovia farskej charity sú povinní zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o informácie a osobné údaje súvisiace s ich činnosťou.
 • Je dôležité sa ospravedlniť, odpustiť, znovu začať a poučiť sa z chýb. Von farskej charite nie je miesto pre hádky ani urážky.
 • Charita je nepolitická organizácia, jej členovia sa nezúčastňujú na politických udalostiach v mene charity.
 • Učia sa od ostatných farských charít, osvojujú si osvedčené postupy, ktoré zohľadňujú miestne podmienky.
 • Farská charita by mala byť vždy otvorená k prijatiu nových členov.

 

FARSKÁ CHARITA AKO SPOLOČENSTVO
Skupina farskej charity je spoločenstvom-komunitou vo farnosti. (porov. CIC kán. 298 § 1).

Kroky na podporu budovania komunity:

ANIMÁCIA: Dobrovoľníci charity sú farníci, väčšinou ľudia s rodinou. Je dôležité, aby pochopili, že poslaním kresťana je diakonia, ktorú Cirkev praktizuje od apoštolského veku. Prednášky by mali objasniť duchovný obsah toho, prečo Cirkev považuje za svoje poslanie pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

DUCHOVNÉ PROGRAMY: Božím účelom porozumieme, keď sa k nemu dostávame bližšie. Vzťah s Bohom musí rozvíjať človek, najmä ten, kto robí dobro v charite v mene cirkvi a v duchu evanjelia. Pochopenie a zvládnutie toho je dôležité pre charitatívnu činnosť.
Duchovné cvičenia: Starajme sa aj o svoju dušu, vyhľadajme pomoc k našim starostiam. Možnosť zúčastniť sa ich individuálne alebo skupinovo.

STRETNUTIA: Je dôležité, aby sa farská charita pravidelne stretávala. Preto by sa farskí dobrovoľníci z farnosti mali stretnúť aspoň raz mesačne na skupinovom stretnutí. Charitatívne skupiny sú tiež diecéznymi spoločenstvami, preto by sa mali stretávať každý rok na regionálnej (dekanátnej) a diecéznej schôdzi. Tieto stretnutia dávajú silu, kde môže diecézny biskup inšpirovať aj dobrovoľníkov a ďakovať im za ich prácu. Komunitné podujatia – dekanátne, diecézne a národné stretnutia – tiež dávajú podnet a povzbudenie pre všetkých, pretože účastníci môžu zažiť silu veľkej rodiny charity.
• Hodnotenie- služby (mesačne), podujatia (po vykonaní), ročne (spojené s výročnou správou)

STRETNUTIA VEDÚCICH FARSKÝCH CHARÍT: TACH/DCH by mala udržiavať priamy kontakt s vedúcimi farských charít.

 • Diecézne stretnutia: stretnutie TACH/DCH s predstaviteľmi farských charít 3 – 4 krát ročne.
 • Koordinácia ročných a mesačných programov: na začiatku kalendárneho roka TACH/DCH pripraví ročný operačný plán diecéznej charity.
 • Vedúci FCH odovzdáva informácie na stretnutiach dobrovoľníkov FCH.

Záverečná modlitba na stretnutiach: za členov farskej charity a za núdznych, ktorí sú nám zverení.

Sviatky charity: Ku komunite patrí aj to, aby sa staral o seba. Sú príležitosti, kedy farská charita usporiada slávnostné zhromaždenie a nie organizačné stretnutie farskej charity. Oslavy a spolupatričnosť slúžia na duchovnú obnovu, na budovanie komunity a na ocenenie jej členov.

 • Sviatok sv. Alžbety, hlavná patrónka Charity (19. novembra): Deň vďakyvzdania za vykonanú prácu, zhromaždenie komunity s agape, programy (prezentácia správy, výstava, …).
 • Na sviatok patróna farskej charity: slávnostná sv. omša, modlitba, priateľské posedenie.

Vzdelávania/Školenia: charitatívna pomoc a aktivita je viac ako inštinktívny výkon dobrých skutkov. Núdzni žijú v rôznych životných situáciách a vyžadujú rôzne podporné činnosti. Preto je dôležité odborné školenie, počas ktorého je potrebné poznať charakteristiky životnej situácie rôznych druhov ľudí v núdzi, ako aj praktické podrobnosti vhodných podporných činností.

ODBORNÁ PRÍPRAVA: charitatívne aktivity majú aj súčasti týkajúce sa štátnych zákonov. Tieto zahŕňajú napr. nariadenia pre prácu s materiálom a darmi, pravidlo súkromia a dôverných skutočností a ešte viac podrobností, ktoré podliehajú rovnakej regulácii ako sociálna práca. Dobrovoľníci by mali byť tiež vedomí súčasných predpisov a charitných pravidiel týkajúcich sa pomáhajúcich aktivít. Tieto odborné školenia by mala organizovať TACH/DCH dohodnutým spôsobom a so schválenými školiacimi materiálmi.