Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
(OP FEAD)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Trnavská arcidiecézna charita je distribútorom materiálnej pomoci konečným prijímateľom v rámci Opatrenia 1 OP FEAD v okresoch: Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda.

OP FEAD
Je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi (PvHN).
V podmienkach SR je za potravinovú a materiálnu depriváciu považované najmä:
– o nedostatok potravín u príjemcov PvHN a osôb bez prístrešia,
– o nedostatok základných hygienických potrieb u príjemcov PvHN.

OP FEAD
Poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov, teplého jedla a podpora distribúcie darovaných potravín.

Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia (SO) poskytované kvalifikovaným pracovníkom partnerskej organizácie (PO), napr.:
– o pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania,
– o poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch,
– o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.

Opatrenia OP FEAD
Opatrenie 1 Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Opatrenie 2 Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Opatrenie 3 Podpora distribúcie darovaných potravín

Opatrenie 4 Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

Opatrenie 1
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Konečný príjemca (KP):
– rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa poskytuje PvHN,
– príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
– príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
– príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činností,
– prípadne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO.

 

Kontakt:

Mgr. Adrián Matlák, koordinátor OP FEAD

mob.: 0948 634 320

email: adrian.matlak@charitatt.sk