Aktuality

Čo máme nové?

Záverečné zhrnutie projektu Nábytkovej banky v Trnave

pridal: admin | dátum: 8. decembra 2023 | kategória: Nábytková banka

Dňa 30.11.2023 bola ukončená realizácia dopytovo-orientovaného projektu „Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu Nábytkovej banky v Trnave“ (kód projektu v ITMS2014+ : 312081CCZ6). Projekt sa realizoval v období od 1.9.2022 do 30.11.2023 prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, výzva č. OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02.

Cieľovou skupinou projektu boli jednotlivci zo skupín ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Ľudia bez domova, resp. klienti ohrození sociálnym vylúčením potrebujú špecifický prístup k tomu, aby sa opätovne dokázali začleniť do spoločnosti. Stratili pracovné návyky, majú problém dodržiavať dohodnuté termíny a pravidelne dochádzať do práce. Koncept stolárskej dielne ponúka priestor pre aktivizáciu a „nácvik“ potrebných pracovných návykov.

Cieľom projektu bolo nadviazať na doterajšiu činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity a jej prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach a rozvinúť jej prepojenie s novou odbornou činnosťou na komunitnej úrovni – pracovnou terapiou klientov za účelom ich aktivizácie a integrácie do pracovného procesu. Aktivity projektu realizovali zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity: sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Projekt je príkladom sociálnej inovácie pre aktívne začlenenie ľudí bez domova a ľudí žijúcich v neistých podmienkach v Trnave. Nábytková banka s pracovnou dielňou je inovatívnym riešením v oblasti aktívneho začlenenia klientov. Koncept zároveň umožní materiálnu pomoc (nábytok a domáce potreby) núdznym domácnostiam, podporu individuálneho a firemného darcovstva (darovanie nepotrebného nábytku) a predchádzanie vzniku odpadov.

Priebeh projektu:
V úvodnej fáze projektu sme vytvorili model systematickej práce s osobami žijúcimi v riziku v situácii sociálneho vylúčenia v stolárskej dielni. Na základe doterajších odborných poznatkov a skúseností s cieľovou skupinou zo strany pracovníkov Trnavskej arcidiecéznej charity a na základe priestorových a materiálno-technických možností pre činnosť stolárskej dielne sme vytvorili úplne nový koncept nábytkovej banky na báze systematickej odbornej práce s cieľovou skupinou, systému samotnej práce klientov s pracovníkmi a dobrovoľníkmi charity na oprave starého nábytku.

Výstupy projektu:
Realizáciou projektu sme umožnili 24 klientom (8 ľuďom bez domova a 16-tim ohrozených bezdomovectvom) získať pracovné zručnosti a návyky a zlepšiť ich šance na trhu práce a návratu do bežného života. Z uvedeného počtu 24 klientov sme umiestnili 5 klientov na trhu práce, 4 si našli ubytovanie.

Trnavská arcidiecézna charita prostredníctvom projektu rozšírila svoje aktivity o ďalšiu službu pre ľudí bez domova a s pozitívnymi výsledkami. Projekt umožnil spoluprácu viacerých pracovísk TADCH: nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova, dobrovoľníckeho centra a Nábytkovej banky, aby vytvorili ucelený koncept práce s klientami (ľuďmi bez domova) pri ich zaradení do života a sveta práce.

Projekt bude naďalej realizovaný v budúcom Integračnom centre Trnavskej arcidiecéznej charity. Vytvorená metodika, vytvorený tím odborných pracovník a vytvorené priestorové kapacity a materiálno-technické vybavenie nám umožňuje zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu v budúcnosti.

 

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk