Projekty

Projekt cezhraničnej spolupráce

logo projektu

Realizácia projektu č. NFP304031D115 s názvom: „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce medzi regionálnymi aktérmi v sociálnej oblasti v cezhraničnej oblasti, ktorými sú Oblastní charita Uherský Brod (vedúci partner) a Trnavská arcidiecézna charita (hlavný cezhraničný partner) prostredníctvom výmeny skúseností a vzdelávaním.

Základnými otázkami je pre oboch partnerov je ďalšia profesionalizácia činností v sociálnych službách, systém získavania finančných prostriedkov, zabezpečenie finančnej a odbornej stability a kvality služieb, rozvoj riadiacich a odborných kompetencií stredného a riadiaceho manažmentu, budovanie organizačnej štruktúry. Obidve organizácie riešia otázky získavania informácií, odborných kompetencií pracovníkov, organizačnej štruktúry a rozvoja zamestnancov. V rámci projektu sú realizované vzdelávacie podujatia v oblasti zvyšovania odborných kompetencií pracovníkov a vzájomnej výmeny skúseností (celkovo 14 vzdelávaní, 10 na slovenskej a 4 na českej strane). Súčasťou aktivít projektu je realizácia 12 podujatí (6 na slovenskej a 6 na českej strane) za účasti oboch partnerov s odborným a spoločenským programom pre zamestnancov, klientov, sponzorov, spolupracujúce inštitúcie a dobrovoľníkov oboch charít.

Projekt je realizovaný v období od 1. februára 2018 do 31. decembra 2019, t. j. 23 mesiacov.

Rozpočet projektu:
Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
Celkové výdavky projektu za oboch partnerov spolu : 54 950,40 EUR.
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku za oboch partnerov spolu: 49 455,36 EUR.
Výdavky Trnavskej arcidiecéznej charity: 27 656,40 EUR
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku Trnavskej arcidiecéznej charity: 26 273,58 EUR.

Linky:
Link vedúceho partnera projektu Oblastní charita Uherský Brod: uhbrod.charita.cz/projekty-eu/vzajemnou-spolupraci-ke-zkvalitnovani-sluzeb/
Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Vo vzdelávaní pokračujeme aj v lete

Projekt „Vzájomnou spoluprácou ku skvaliltňovaniu služieb“ nás s našimi priateľmi z Oblastní […]

Predstavili sme Trnavu, partnerské mesto projektu

V piatok, 11.5.2018 sme v Trnave privítali našich priateľov z Moravy, s […]