Naše služby

Terénna sociálna služba krízovej intervencie Streetwork

Viac o službe

Ľudia bez domova sa stretávajú s rôznymi problémami, najčastejšie tú to sociálne vylúčenie, strata rodinného zázemia, dlhy a závislosti.

Naši terénni pracovníci/dobrovoľníci vychádzajú do terénu, aby kontaktovali ľudí žijúcich v neistých podmienkach, informovali ich o možnostiach riešenia ich situácie, hľadali ich zdroje potrebné na riešenie vzniknutých problémov a motivovali ich k využívaniu ďalších služieb, napr. služieb nášho nízkoprahového denného centra. Hlavnou úlohou je tak motivácia ľudí v kríze využívať ďalšie profesionálne služby, kde s pomocou odborníkov majú šancu riešiť svoju nepriaznivú situáciu.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie – streetwork má nízkoprahový charakter, čo znamená, že je poskytovaná anonymne a bez ohľadu na požitie návykovej látky.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa na vízií a poslaní TADCH podieľa svojou činnosťou zameranou najmä na vyhľadávanie fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby a ich schopnosti samostatne riešiť svoje problémy sú značne obmedzené.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie/streetwork je určená osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácií, ktoré ohrozujú človeka sociálnym vylúčením alebo obmedzujú jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

  • dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
  • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,
  • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovane chudoby,
  • z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Streetwork ako terénnu sociálnu službu krízovej intervencie sme zaregistrovali v Registri poskytovateľov sociálnych služieb dňa 18. decembra 2017. Vznik tejto služby vychádza z potreby pomôcť ľuďom v kríze v ich prirodzenom prostredí, t. j. na ulici, v parkoch, na staniciach, ako aj v squatoch, samostatne vytvorených príbytkoch, či inom dočasnom bývaní.

Dôležitou súčasťou práce našich dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov je bezpodmienečné prijatie ľudí bez domova takých, akí sú, rešpektovať ich osobnosť, zachovávať všetky ich ľudské práva a pomáhať im pri zabezpečovaní ich práv a povinností. Pri našej práci vychádzame z medzinárodných dokumentov ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, Charta OSN, ale aj z Ústavy SR, Antidiskriminačného zákona č. 365/2004.

Projekt Streetwork v meste Trnava realizujeme v Trnavskej arcidiecéznej charite aj ako sociálnu službu v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 24a Terénna sociálna služba krízovej intervencie: „Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.“
Trnavská arcidiecézna charita pomáha ľuďom aj vďaka projektu Hlinený dukátSieť pomoci.

Realizácia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie – streetwork

Terénnu sociálnu službu poskytujeme v závislosti od potreby, zvyčajne trikrát do týždňa vo večerných hodinách od 17.00 – 20.00 hodine. V prípade mimoriadnych situácií sme pripravení ísť do terénu aj v inom čase. Za mimoriadnu situáciu považujeme situáciu, kedy sme upozornení písomne, osobne alebo telefonicky súkromnou osobou alebo inou organizáciou na osobu, ktorá sa zdržiava na ulici, je v zlom zdravotnom stave, trpí správaním iných osôb, či je inak bezprostredne ohrozená.

Ak viete o človeku, ktorý sa podľa Vás nachádza v kríze, neváhajte nás kontaktovať. K tomu, aby sme mu vedeli poskytnúť čo najrýchlejšiu pomoc budeme potrebovať informácie najmä o mieste, kde sa nachádza a jeho aktuálnu situáciu (najmä zdravotný stav).


Kto môže byť našim terénnym pracovníkom – streetworkerom?

Osoba, ktorá má minimálne 18 rokov, je bezúhonná, zaujíma sa o prácu s ľuďmi bez domova, má ochotu učiť sa novým vedomostiam a zručnostiam. Vzdelanie v sociálnej oblasti nie je podmienkou pri prijatie nového terénneho pracovníka, avšak je výhodou kvôli zručnostiam, schopnostiam a vedomostiam získanými štúdiom danej problematiky.

Aká má byť osobnosť streetworkera?

Prvou a najdôležitejšou súčasťou osobnosti streetworkera je to, že chce pomáhať ľuďom žijúcim na ulici prekonávať ich problémy. To však nestačí.
Streetworker je človek, ktorý dokáže s každým klientom zaobchádzať úctivo bez ohľadu na kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť. Človeka bez domova vníma takého akým v skutočnosti je, ide o takzvané bezpodmienečné prijatie. Rešpektuje klienta, akceptuje jeho voľbu, dokáže určiť hranice a byť pri komunikácii autentický. Dôležitou úlohou terénnych pracovníkov je snaha o aktivizovanie klienta, byť mu sprievodcom na ceste pri riešení jeho nepriaznivej sociálnej situácie, čo vyžaduje určité komunikačné zručnosti.
Okrem toho by mal byť streetworker empatický, humánny, dynamický, asertívny, morálne bezúhonný a bonusom je zmysel pre humor.

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb a verejnosti

Kontakt

Dmitrii Alekseev Koordinátor aktivít
Dmitrii Alekseev
Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 601 716
streetwork@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0940 601 716 alebo mailom: streetwork@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

Si stredoškolák? Zapoj sa do nášho rozvojového programu

Trnavská arcidiecézna charita ponúka 25 stredoškolákom príležitosť na rozvoj a realizáciu ich nápadov, […]

27. okt 2020

Blog

Streetworkeri a ich rande na ulici. Romantiku nečakajte

„Jednému klientovi vyšiel pozitívny test na koronavírus,“ povie Simona Nováková (26), keď […]

17. feb 2020

Novinky

Čo urobiť, keď vidíte človeka na ulici

Všimli ste si vo vašom okolí človeka, ktorý prespáva na ulici a […]

5. feb 2020

Novinky

Ulica je miesto, kde sa obchoduje s ľuďmi

Muž bez nôh na vozíku sedáva na Paulínskej ulici v Trnave a nariekavo vyzýva […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

12. júl 2016

NDC Trnava

Aktívni ľudia bez domova v Trnave

Ľudia bez domova v Trnave spolu s dobrovoľníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity sa […]

3. jún 2016

Novinky

Podpis Memoranda o spolupráci k projektu streetwork

Dňa 2. júna o 13:00 sa v priestoroch Trnavskej radnice uskutočnilo slávnostné […]

30. máj 2016

Novinky

Štartujeme projekt Streetwork v Trnave

Vo štvrtok 2. júna o 13:00 Trnavská arcidiecézna charita spolu so svojimi […]