Naše služby

                   

Nízkoprahové denné centrum Trnava

Viac o službe

Nízkoprahové denné centrum

Otváracie hodiny

Pondelok 08:30 – 14:30
Utorok 08:30 – 15:30
Streda 08:30 – 14:30
Štvrtok 08:30 – 15:30
Piatok 08:30 – 12:30

V Centre pomoci človeku pri Helenke poskytujeme sociálne služby nízkoprahového denného centra. Ide o ambulantnú formu poskytovania služieb a teda súčasťou týchto služieb nie je ubytovanie.

Nízkoprahové denné centrum funguje na báze nízkoprahovosti čo znamená, že poskytované služby sú pre prijímateľov sociálnych služieb ľahko dostupné. Človek prichádzajúci po pomoc sa nepotrebuje preukázať dokladmi, nevyžadujeme žiadne odporúčania, posudky, ani potvrdenia. Pri príchode ľudí žiadajúcich o pomoc nezisťujeme požitie návykovej látky a všetky služby poskytujeme bezplatne. Jedinou podmienkou je rešpektovanie vnútorných pravidiel nízkoprahového denného centra.

Sociálny pracovník pri začiatku poskytovania sociálnych služieb informuje klienta o možnostiach NDC, t. z. informuje ho o sociálnych službách a o možnostiach, ktoré ponúkame. Následne uzatvára s prijímateľom sociálnych služieb Ústnu dohodu o využívaní služieb.

Nízkoprahové denné centrum sa na vízii a poslaní TADCH podieľa svojou činnosťou zameranou najmä na fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy,nemajú zabezpečené základné životné potreby a zdržiavajú sa na území mesta Trnava.

Do centra prichádzajú závislí, prepustení z výkonu trestu, pocestní, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, vzťahy, domov, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení a bez možnosti nájsť si prácu vzhľadom na absenciu uvedených potrieb.

V súlade s § 24b Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách našim klientom poskytujeme sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. V nízkoprahovom dennom centre sú tiež utvárané podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Ďalšími poskytovanými službami je poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, osobného vybavenie, možnosť prania a sušenia osobnej bielizne, nevyhnutné neinvazívne ošetrovanie, úschova osobných vecí v samostatnej skrinke, záujmová činnosť a ďalšie projekty TADCH, napr. Hlinený dukát, Sieť pomoci, predaj NotaBene.

V centre rešpektujeme anonymitu a neskúmame príčinu príchodu. Snažíme sa zabezpečiť základné životné potreby a vytvoriť priestor pre načerpanie nových síl. Vzťah zamestnanca a človeka využívajúceho služby denného centra je neformálny a rovnocenný. Vytvorený priestor čaká na rozhodnutie konkrétneho človeka ku zmene, kedy nastáva čas pre spoluprácu v poradenstve. Zamestnanci NDC pri práci s prijímateľom sociálnej služby využívajú metódy a postupy sociálnej práce. Orientujú sa na zabezpečenie individuálnych potrieb, dodržiavajú holistický prístup a podporujú prijímateľov sociálnych služieb k aktívnej účasti a spolurozhodovaní pri riešení ich problémov.

Do Centra pomoci človeku v Trnave môžu prísť ľudia v núdzi každý pracovný deň v týždni medzi 9. a 10. hodinou na raňajky. Počas zimných mesiacov, od novembra do marca tu trikrát do týždňa, v pondelok, stredu a v piatok vydávame aj teplú polievku. Vo štvrtok prichádzajú do centra zástupcovia OZ Kroky a klientom tu vydávajú vlastnú teplú polievku.

V rámci reintegračného programu sa prijímatelia sociálnych služieb starajú o čistotu a poriadok, zapájajú sa do renovácií charitných priestorov, do drobných ručných prác a do ďalších projektov TADCH. Pomáhajú pri rôznych prezentačných aktivitách charity, ktorých snahou je poskytovať informácie, diskutovať a zapojiť širokú verejnosť do problematiky ľudí bez domova a ľudí v núdzi.


Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnej služby NDC, ich príbuzných a známych

Kontakt

Nízkoprahové denné centrum Trnava
Saleziánska 21
917 01 Trnava

Mária Altoffová Odborný garant centra
Mgr. Mária Altoffová
Saleziánska 21
917 01 Trnava
0948 944 449
maria.altoffova@charitatt.sk
Mgr. Michaela Peterková Sociálna pracovníčka
Mgr. Michaela Peterková
Saleziánska 21
917 01 Trnava
0948 944 449
michaela.peterkova@charitatt.sk
Vladimíra Kloknerová Pracovníčka
Vladimíra Kloknerová
Saleziánska 21
917 01 Trnava
0948 944 449
vladimira.kloknerova@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 944 449 alebo mailom: maria.altoffova@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

26. júl 2017

Blog

O Ivetke, ktorá jednoducho nepatrila na ulicu

Pre každého je veľmi povzbudivé, ak má z času na čas možnosť […]

7. jún 2017

NDC Trnava

Výlet do Smoleníc

S klientami nízkoprahového Centra pomoci človeku v Trnave sme uskutočnili výlet do […]

12. júl 2016

NDC Trnava

Aktívni ľudia bez domova v Trnave

Ľudia bez domova v Trnave spolu s dobrovoľníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity sa […]

5. nov 2015

NDC Trnava

Oprava strechy

Koncom leta nám vietor poškodil strechu na centre pomoci v Trnave. Minulý […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

25. mar 2015

Ja a charita

Marián

O pravde, ktorú nikto nenašiel a každý ju hľadá, pravda si však […]

22. sep 2014

NDC Trnava

Nové priestory Centra pomoci človeku v Trnave

Sociálna poradňa Centra pomoci človeku v Trnave zmenila toto leto svoje pôsobisko. […]

  • 1
  • 2