Projekty

Společně bez hranic

logo projektu

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

Názov malého projektu:Společně bez hranic
Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/063
Rozpočet projektu: 20000,- € (85% príspevok z EFRR, 15% vlastné zdroje)
Doba realizácie projektu: 10/2020 – 09/2021
Partneri projektu: Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita

Stručný popis malého projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce medzi regionálnymi aktérmi, ktorými sú Charita Uherský Brod a Trnavská arcidicézna charita. A to prostredníctvom rozvoja spoločného informačného priestoru, výmeny skúseností a vzdelávaním. Organizácie sa stretávajú s problémami nedostatku informácií a kompetencií medzi pracovníkmi organizačnej štruktúry a zamestnancami, čo bráni rozvoju v oblasti efektívnej činnosti. Stanovený cieľ projektu bude dosiahnutý podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, a to prostredníctvom konkrétnych projektových aktivít. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia (zamestnanci, dobrovoľníci, klienti) cezhraničného regiónu Trnava a Uherský Brod.

Aktivity projektu

Cieľom projektu je podpora spolupráce medzi dvoma regionálnymi aktérmi, ktorá prinesie nové partnerstvo. Vzhľadom k zameraniu projektu a postupom, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie stanoveného cieľa, zahŕňa projekt okrem dvoch povinných aktivít aj tieto vybrané aktivity:

  1. Spoločné plánovanie, stratégia a štúdia v cezhraničnom regióne

    Pre potreby projektu sa uskutoční niekoľko realizácií okrúhleho stolu s cieľom vzájomnej dohody a prípravy jednotlivých aktivít v rámci spolupráce na projekte.

  2. Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy

    Aktivita bude napĺňaná prostredníctvom cyklov spoločných školení, ktoré budú prebiehať striedavo na českej a na slovenskej strane, s cieľom zvýšiť odborné kompetencie pracovníkov oboch partnerov. Súčasťou aktivity bude zároveň vypracovanie spoločnej metodiky/pracovného materiálu s cieľom aplikácie jednotných pracovných postupov do praxe, podpory cezhraničného dopadu, ale aj úspešného udržania partnerstva.

  3. Vytváranie a upevňovanie partnerstva, siete a podporných cezhraničných štruktúr

    V priebehu projektu bude realizovaných niekoľko spoločných výmenných aktivít medzi partnermi projektu, a to striedavo na oboch stranách hraníc, s cieľom úspešného nadviazania partnerstva nie len medzi organizačnými štruktúrami, ale tiež medzi klientmi. Vďaka tejto novej cezhraničnej platforme bude môcť dochádzať k vzájomnému zdieľaniu skúseností miestnych tradícií, príprave a realizácií ďalších spoločných projektov, spoločnému rozširovaniu znalostí a tiež k nadväzovaniu nových medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a klientmi oboch organizácií.

Projekt je v súlade so stanovenými návrhmi a odporúčaniami štúdie projektu Regiónu Biele Karpaty „Sociálne služby bez hraníc“, ktorých cieľom je identifikácia problémových oblastí sociálnych služieb. Ďalej je projekt v súlade so Strednodobým plánom rozvoja sociálnych služieb v Zlínskom kraji v obodbí 2020 – 2022 (čiastkový cieľ 1.1 a 3.2), ale tiež Koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 -2020.

6. dec 2021

Společně bez hranic

Slávnostné otvorenie Viacúčelového komunitného centra

Partneri projektu Společně bez hranic sa stretli na podujatí organizovanom Charitou Uherský […]

13. sep 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – komunikácia s problémovou, konfliktnou rodinou, komunikácia s rodinou umierajúceho klienta

V piatok, 10. septembra 2021, sme sa stretli na poslednom oficiálnom vzdelávaní s našimi […]

10. sep 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – práca so seniorom s demenciou, s agresívnym klientom, s klientom v odpore

Naše vzdelávanie a prehlbovanie priateľstiev v rámci realizácie projektu pokračuje ďalej. Vo štvrtok, 9. […]

6. sep 2021

Společně bez hranic

Jesenná Trnava – kultúrno-spoločenské podujatie projektu Společně bez hranic

V sobotu, 4. septembra 2021, sme si užívali druhé spoločné kultúrno-spoločenské podujatie s našimi […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

16. aug 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí z pohľadu sociálnej práce

V stredu, 11. augusta 2021, sme absolvovali príjemné a užitočné vzdelávanie na tému starostlivosti […]

17. jún 2021

Společně bez hranic

Opatrovateľská služba vo svetle zákona o sociálnych službách

V pondelok, 14. júna 2021, sme sa konečne po dlhej dobe vybrali na […]

9. jún 2021

Společně bez hranic

Deň charít – Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu

Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu Spoločne bez hraníc, Deň charít, sa podarilo […]