Projekty

Společně bez hranic

logo projektu

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

Názov malého projektu:Společně bez hranic
Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/063
Rozpočet projektu: 20000,- € (85% príspevok z EFRR, 15% vlastné zdroje)
Doba realizácie projektu: 10/2020 – 09/2021
Partneri projektu: Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita

Stručný popis malého projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce medzi regionálnymi aktérmi, ktorými sú Charita Uherský Brod a Trnavská arcidicézna charita. A to prostredníctvom rozvoja spoločného informačného priestoru, výmeny skúseností a vzdelávaním. Organizácie sa stretávajú s problémami nedostatku informácií a kompetencií medzi pracovníkmi organizačnej štruktúry a zamestnancami, čo bráni rozvoju v oblasti efektívnej činnosti. Stanovený cieľ projektu bude dosiahnutý podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, a to prostredníctvom konkrétnych projektových aktivít. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia (zamestnanci, dobrovoľníci, klienti) cezhraničného regiónu Trnava a Uherský Brod.

Aktivity projektu

Cieľom projektu je podpora spolupráce medzi dvoma regionálnymi aktérmi, ktorá prinesie nové partnerstvo. Vzhľadom k zameraniu projektu a postupom, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie stanoveného cieľa, zahŕňa projekt okrem dvoch povinných aktivít aj tieto vybrané aktivity:

  1. Spoločné plánovanie, stratégia a štúdia v cezhraničnom regióne

    Pre potreby projektu sa uskutoční niekoľko realizácií okrúhleho stolu s cieľom vzájomnej dohody a prípravy jednotlivých aktivít v rámci spolupráce na projekte.

  2. Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy

    Aktivita bude napĺňaná prostredníctvom cyklov spoločných školení, ktoré budú prebiehať striedavo na českej a na slovenskej strane, s cieľom zvýšiť odborné kompetencie pracovníkov oboch partnerov. Súčasťou aktivity bude zároveň vypracovanie spoločnej metodiky/pracovného materiálu s cieľom aplikácie jednotných pracovných postupov do praxe, podpory cezhraničného dopadu, ale aj úspešného udržania partnerstva.

  3. Vytváranie a upevňovanie partnerstva, siete a podporných cezhraničných štruktúr

    V priebehu projektu bude realizovaných niekoľko spoločných výmenných aktivít medzi partnermi projektu, a to striedavo na oboch stranách hraníc, s cieľom úspešného nadviazania partnerstva nie len medzi organizačnými štruktúrami, ale tiež medzi klientmi. Vďaka tejto novej cezhraničnej platforme bude môcť dochádzať k vzájomnému zdieľaniu skúseností miestnych tradícií, príprave a realizácií ďalších spoločných projektov, spoločnému rozširovaniu znalostí a tiež k nadväzovaniu nových medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a klientmi oboch organizácií.

Projekt je v súlade so stanovenými návrhmi a odporúčaniami štúdie projektu Regiónu Biele Karpaty „Sociálne služby bez hraníc“, ktorých cieľom je identifikácia problémových oblastí sociálnych služieb. Ďalej je projekt v súlade so Strednodobým plánom rozvoja sociálnych služieb v Zlínskom kraji v obodbí 2020 – 2022 (čiastkový cieľ 1.1 a 3.2), ale tiež Koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 -2020.

13. sep 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – komunikácia s problémovou, konfliktnou rodinou, komunikácia s rodinou umierajúceho klienta

V piatok, 10. septembra 2021, sme sa stretli na poslednom oficiálnom vzdelávaní s našimi […]

10. sep 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – práca so seniorom s demenciou, s agresívnym klientom, s klientom v odpore

Naše vzdelávanie a prehlbovanie priateľstiev v rámci realizácie projektu pokračuje ďalej. Vo štvrtok, 9. […]

6. sep 2021

Společně bez hranic

Jesenná Trnava – kultúrno-spoločenské podujatie projektu Společně bez hranic

V sobotu, 4. septembra 2021, sme si užívali druhé spoločné kultúrno-spoločenské podujatie s našimi […]

16. aug 2021

Společně bez hranic

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí z pohľadu sociálnej práce

V stredu, 11. augusta 2021, sme absolvovali príjemné a užitočné vzdelávanie na tému starostlivosti […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

17. jún 2021

Společně bez hranic

Opatrovateľská služba vo svetle zákona o sociálnych službách

V pondelok, 14. júna 2021, sme sa konečne po dlhej dobe vybrali na […]

9. jún 2021

Společně bez hranic

Deň charít – Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu

Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu Spoločne bez hraníc, Deň charít, sa podarilo […]